10.02.01 - Українська мова

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Структура та стилістичні функції вторинних номінацій в українській художній прозі початку ХХІ ст.
    (2019) Приблуда, Людмила Михайлівна
    Дисертаційну працю присвячено вивченню лексико-семантичних, структурно-граматичних особливостей та стилістичних функцій вторинних номінацій в українській художній прозі початку ХХІ ст. Обгрунтовано пріоритетне місце вторинної номінації серед інших засобів експресивізації художнього дискурсу. Схарактеризовано способи та засоби творення вторинних номінацій: метафору, метонімію та її різновид синекдоху, перифразу; визначено лексико-семантичні параметри вторинних найменувань, детально описано їхній компонентний склад, з’ясовано граматичне наповнення, структурно-граматичну специфіку та стилістичні функції різних типів вторинних номінацій. The dissertation is devoted to the study of lexical-semantic, structuralgrammatical features and stylistic functions of secondary nominations in Ukrainian artistic prose at the beginning of the XXI century. Grounded the priority place of secondary nomination among other means of expressing art discourse. Methods and means of creation of secondary nominations are described: metaphor, metonymy and its kind of synecdoche, periphrasis; the lexical-semantic parameters of the secondary names are determined, their component composition is described in detail, the grammatical filling, structural and grammatical specifics and stylistic functions of different types of secondary nominations are determined.