Монографії ІПДО

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Proper storage practices for food and non-food items in restaurants: Adhering to HACCP principles
  (2024) Borovko, S.; Samilenko, M.; Omelchenko, Mariia; Kuzmin, Oleg; Niemirich, Oleksandra; Lytovchenko, O.; Matiushenko, Raisa; Mykhailov, Bogdan
  Ця монографія містить огляд практики зберігання в закладах громадського харчування, зокрема в ресторанах, на основі принципів аналізу небезпечних факторів та критичних контрольних точок (НАССР). Вона підкреслює важливість належного зберігання та транспортування для підтримки якості та безпеки як харчових, так і нехарчових продуктів. Монографія охоплює різні аспекти зберігання, включаючи приймання та контроль вхідної продукції, умови зберігання різних видів продукції, належне маркування та поводження з сировиною та інгредієнтами. Вона також підкреслює необхідність постійного моніторингу умов зберігання та впровадження ефективних програм безпеки харчових продуктів для зменшення ризику захворювань, пов'язаних з харчовими продуктами
 • Документ
  Економіко-правові проблеми інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України під впливом нових викликів розвитку неоекономіки
  (2022) Андрощук, Георгій Олександрович; Борко, Юлія Леонідівна; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Орлюк, Олена Павлівна
  У монографії досліджено та узагальнено підходи інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України та формування інноваційно-інтелектуального середовища під впливом динаміки трансформаційних процесів у напрямі просування до нової інтелектуальної економіки країни шляхом розроблення стратегії інтенсивності впровадження результатів інноваційної діяльності, формування методико-економіко-правового механізму становлення та розвитку інноваційно-активних виробничих та інтелектуальних систем, реалізації наукових ідей, технічних рішень у виробничих системах різного рівня правової організації, програмно-цільового, модельного та методичного підходів управління інтелектуальними активами з одночасним забезпеченням їх від- повідними важелями і стимулами до оновлення за рахунок упровадження об’єктів права інтелектуальної власності з метою збільшення виробництва ін- новаційної продукції з урахуванням світового досвіду. The monograph examines and summarizes approaches to the intensification of the sphere of intellectual property of Ukraine and the formation of an innovative-intellectual environment under the influence of the dynamics of transformational processes in the direction of advancement to the new intellectual economy of the country through the development of a strategy for the intensity of the implementation of the results of innovative activities, the formation of a methodological, economic and legal mechanism for the formation and the development of innovative and active production and intellectual systems, the implementation of scientific ideas, technical solutions in production systems of various levels of legal organization, program-targeted, model and methodical approaches to the management of intellectual assets while simultaneously providing them with appropriate levers and incentives for renewal due to the introduction of of intellectual property rights in order to increase the production of innovative products, taking into account world experience.
 • Документ
  Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування
  (2020) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  У монографії дещо з нетрадиційного погляду розглянуто методичні особливості оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності в умовах використання нової методики економічної ефективності інвестицій, яка враховує різні підходи та методи вартісної оцінки як майнових прав інтелектуальної власності, так і вартість інноваційного суб'єкта господарювання з використанням інтелектуального капіталу. Послідовно розглядуються теоретичні засади категорії вартості майнових прав інтелектуальної власності, методологічні засади оцінки вартості та ціни, методичні особливості оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності з урахуванням їх видів, особливості оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності різними підходами та методами. Наведено формули, які адаптовані до відтворення завдань монографії та приклади їх використання.
 • Документ
  Людський розвиток в Україні : пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління
  (2020) Лібанова, Елла Марленівна; Макарова, Олена Володимирівна; Заяць, Тетяна Анатоліївна; Головко, Лілія Василівна; Дяконенко, Оксана Іванівна; Жаховська, Валентина Леонідівна; Пєтухова, Ольга Михайлівна; Нечитайло, Тетяна Юріївна; Краєвська, Галина Олександрівна; Танцюра, Вадим Леонідович; Терон, Ірина Василівна
  Розкрито методологічні та методичні засади дослідження процесів розвитку поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи з обґрунтуванням концептуальних засад їх пріоритизації. Розглянуто взаємозв’язок інтересів і механізм взаємодії основних суб’єктів сільського розвитку задля досягнення цілей партнерства. Обґрунтовано соціально-економічні передумови, необхідні для збалансованого розвитку сільських поселень в Україні в умовах нестабільності, запропоновано пріоритети їх розвитку на найближчу перспективу. Здійснено прогнозні оцінки щодо перспектив розвитку сільських поселень різної людності в Україні залежно від темпів адміністративно-територіальних змін у країні. Methodological and methodical bases of research of processes of development of settlements in the conditions of administrative-territorial reform with substantiation of conceptual bases of their prioritization are opened. The interrelation of interests and the mechanism of interaction of the main subjects of rural development for achievement of the purposes of partnership are considered. The socio-economic preconditions necessary for the balanced development of rural settlements in Ukraine in the conditions of instability are substantiated, the priorities of their development for the near future are offered. Predictive assessments of the prospects for the development of rural settlements of different populations in Ukraine depending on the pace of administrative and territorial changes in the country.
 • Документ
  Тінізація економіки та інтелектуальної економіки як загроза національній безпеці країни та їх детінізація
  (2020) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Петренко, Віталій Олександрович
  Розглянуто з теоретико-методологічних позицій проблеми тінізації економіки та її складової економіки інтелектуальної власності як загроза національній безпеці країни, а також їх детінізація. Незважаючи на неоднозначність наукових підходів до розуміння термінології та змісту тінізації економіки як загрози національній безпеці країни в цілому, вона розглядається за предметною ознакою тінізації у сфері інтелектуальної економіки, де не існує достатнього рівня інтенсивності її досліджень та практичного досвіду щодо її детінізації. З метою повноти викладення проблеми, узагальнюються наукові погляди різновидів тінізації економіки та їх детінізація.
 • Документ
  Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду)
  (2014) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Орлюк, Олена Павлівна; Падучак, Борис Михайлович; Шульпін, Ігор Леонідович
  Розкрито методико-правові аспекти оцінки людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу з урахуванням зарубіжного досвіду. Розглянуто теоретичні засади визначення людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу і методичний аспект їх оцінки у сфері інтелектуальної власності. The author considers methodical and legal aspects of the assessment of human resources, human potential and human capital, taking into account foreign experience. There are considered the theoretical basis of the determining of human resources, human potential and human capital and methodical aspect of their assessment in the field of intellectual property.
 • Документ
  Об'єкти права інтелектуальної власності в державному секторі економіки (бюджетних установах)
  (2014) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Борко, Юлія Леонідівна; Орлюк, Олена Павлівна
  Розглянуто економічну природу, організацію та забезпечення функціонування державного сектору економіки України, ідентифікацію в ньому ОПІВ, особливості охорони прав інтелектуальної власності та їх захист. Увагу приділено бухгалтерському обліку ОПІВ в державному секторі економіки (бюджетних установах), його законодавчому забезпеченню та податковому обліку, специфіці господарювання, бухгалтерському обліку видатків та зобов'язань, відображенню ОПІВ. Наведено методичні аспекти бухгалтерського обліку завершених та прийнятих НДДКР, як особливих ОШВ в наукових та навчальних установах державного сектору економіки, а також особливості комерціалізації ОПІВ в бюджетних установах України. The author considers economic nature, organization and functioning of the state sector of the economy of Ukraine, identification of the objects of intellectual property rights in it, specific aspects of intellectual property rights protection. The author pays attention to the accounting of the objects of intellectual property rights in the state sector of the economy (budget institutions), tax accounting legislation, the specifics of business, accounting of expenditures and liabilities, and еру reflection of the objects of intellectual property rights. There are presented the methodical aspects of the accounting of completed and accepted R&D as special objects of intellectual property rights in scientific and educational institutions of the state sector of the economy, as well as the specific aspects of commercialization of the objects of intellectual property rights in budgetary institutions of Ukraine.
 • Документ
  Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності
  (2010) Орлюк, Олена Павлівна; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Андрощук, Георгій Олександрович; Федченко, Людмила Юріївна; Борко, Юлія Леонідівна; Тверезенко, Олена Олексіївна; Шульпін, Ігор Леонідович; Антонюк, Наталія Іванівна
  Монографія присвячена розкриттю теоретичних і методичних засад оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності в Україні та буде корисна в дослідницький і практичній діяльності оцінювачів, патентних повірених, юристів, судових економічних експертів, економістів, спеціалістів-практиків та працівників державної влади, які пов'язані зі сферою інтелектуальної власності. The monograph is devoted to disclosure of theoretical and methodological basis of intellectual property rights’ value appraisal in Ukraine and will be useful in research and practical activity of appraisers, patent attorneys, lawyers, judicial economic experts, economists, practitioners and employees of the government associated with the sphere of intellectual property.
 • Документ
  Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід)
  (2014) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  Присвячена розвитку та стимулюванню інноваційної діяльності в контексті податкової мотивації інноваційного та технологічного розвитку, законодавчого регулювання податкових пільг, правового аналізу прогалин у законодавчому регулюванні, узгодженості, оцінки ефективності законодавства відносно правового статусу суб'єктів інноваційної системи та стимулюванням інноваційної діяльності в Україні у формі прямої та опосередкованої підтримки та висвітленню закордонного досвіду, пов'язаного з стимулюванням інноваційної діяльності, а також правового аналізу в галузі державного замовлення науково-дослідних робіт. The monograph is devoted to the development and stimulation of innovative activity in the context of tax motivation of innovative and technological development, law regulation of tax incentives, legal analysis of the gaps in legislative regulation, harmonization, evaluation of the legislation effectiveness regarding the legal status of innovation system’s subjects and stimulation of innovative activity in Ukraine in the form of direct and indirect support and coverage of international experience related to the stimulation of innovative activity, and also legal analysis in the area of state order on R&D.
 • Документ
  Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми)
  (2011) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Орлюк, Олена Павлівна; Андрощук, Георгій Олександрович; Коваль, Ірина Федорівна
  Монографія присвячена розкриттю інноваційної інфраструктури в контексті національної інноваційної системи (НІС). В ній розвинуті та розглянуті передумови становлення НІС та її інфраструктури, економіко-правові проблеми регулювання інноваційної діяльності та її інфраструктури, подано теоретичні засади створення НІС та детально пророблено її інноваційну інфраструктуру з урахуванням пріоритетів та принципів державної політики, узагальнено розвиток НІС та її інфраструктури в країнах світу, зокрема більш детально в країнах СНД та країнах Європи. The monograph is dedicated to the disclosure of innovation infrastructure in the context of the national innovation system (NIS). The authors develop and consider prerequisites for the formation of NIS and its infrastructure, economic and legal issues of regulating of the innovative activity and its infrastructure, provide the theoretical provisions of NIS creation and develop its innovative infrastructure in detail, taking into account the priorities and principles of state policy, summarize the development of NIS and its infrastructure in other countries of the world, particularly in more details in CIS and European countries.