Матеріали конференцій

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 7996
 • Документ
  Use of dried basil in the technology of Hamburgers buns
  (2023) Hubenia, Vyacheslav
  The expediency of using spicy-aromatic raw materials in the technology of hamburger buns, namely dried basil, is substantiated. The results of research on the influence of raw materials on the technological process of the production of hamburger buns are presented. With the help of laboratory studies, the effectiveness of using this raw material in the production of bakery products has been proven
 • Документ
  Використання плодів бузини чорної в стравах української кухні
  (2023) Дочинець, Інга Вікторівна
  Обґрунтовано доцільність використання плодів чорної бузини у харчовій промисловості, завдяки її цілющим та смаковим якостям, з неї можна приготувати багато корисних і смачних українських страв з високою біологічною та харчовою цінністю, які так необхідні для покращення раціону харчування людини
 • Документ
  Інноваційні технології в ресторанній справі
  (2023) Дочинець, Інга Вікторівна
  Охарактеризовано сучасні загальнодоступні методи зростання привабливості, та покращення якості надаваних послуг, запровадження нових інноваційних технологій в індустрії гостинності є основним чинником розвитку підприємств ресторанного господарства та дає можливість займати провідні позиції у ринкових сегментах та відповідати стандартам обслуговування
 • Документ
  Переваги впровадження zero-waste в закладах ресторанного господарства
  (2023) Дочинець, Інга Вікторівна
  Охарактеризовано екологізацію закладів ресторанного господарства шляхом використання запасних джерел енергії, так як екологізація набуває великого значення у зв’язку з потребою збереження навколишнього середовища та попитом відвідувачів на екологічно безпечні продукти та послуги
 • Документ
  Концепція zero-waste в сфері готельного та ресторанного бізнесу
  (2023) Дочинець, Інга Вікторівна; Кирпіченкова, Оксана Миколаївна
  Обґрунтовано всі необхідні чинники, які б забезпечували високий рівень розвитку екологізації готельного та ресторанного бізнесу, наведено комплекс заходів, якими мають забезпечуватися екологічні норми
 • Документ
  Харчові добавки у технологіях продукції ресторанного господарства
  (2023) Кирпіченкова, Оксана Миколаївна; Дочинець, Інга Вікторівна
  Охарактеризовано доцільність використання харчових добавок, які дають можливість отримати вироби з оптимальними показниками, що дуже актуально в сьогоднішніх умовах
 • Документ
  Удосконалення дієтичних ягідних соусів
  (2023) Голобородько, Ірина Юріївна; Корецька, Ірина Львівна; Польовик, Володимир Вікторович; Масліков, Максим Михайлович
  Розглянуто питання спільного використання рослинної сировини у технології напівфабрикатів для подальшого використання в кулінарії та у технологіях соусів. Шляхом проведених експериментальних досліджень визначено технологічні режими приготування та зберігання купажних напівфабрикатів та солодких соусів
 • Документ
  Особливості створення дієтичних продуктів
  (2023) Саміленко, Марія Миколаївна; Корецька, Ірина Львівна
  При створенні дієтичних продуктів харчування необхідно мати на увазі, що доданий цукор може відрізнятися залежно від інгредієнтів, з яких він виготовлений: фруктоза, лактоза або глюкоза. Проведено аналіз загального вмісту моно- та ди цукрів в популярній рослинній сировині
 • Документ
  Modern innovative solutions in restaurant establishments
  (2023) Niemirich, Oleksandra; Koretska, Iryna; Stukalska (Ivanova), Nataliia; Vlasyuk, Roman
  The restaurant industry is one of the most dynamic industries, where innovation plays an important role in ensuring competitiveness and meeting the needs of the modern consumer. Modern innovative solutions in this area are proposed, which include various aspects, from technological to conceptual changes in the restaurant business
 • Документ
  Creation of a food chain to provide complete dietary nutrition
  (2023) Koretska, Iryna
  The modern market of dietary food products is quite diverse and dynamic. New types of dishes and products appear every day, which differ in composition, taste and functional properties. An analysis of the market development trend, the modern assortment was carried out, and promising directions for the improvement of food products were proposed. Identify the most promising directions and determine possible ways of creating new ones or improving existing ones
 • Документ
  Перспективи використання аналогів молока питного в технологіях дієтичних продуктів
  (2024) Волощенко, Павло Геннадійович; Британ, Анна; Корецька, Ірина Львівна
  Альтернативні рослинні продукти тваринного походження все більше використовують для досягнення популярних дієт. Використання аналогів молока таких як сухе та безлактозне молоко, в рецептурах холодних десертів, зумовлено їх кращою засвоюваністю організмом людини, а у разі використання безлактозного молока — доступністю цього виду десерту для людей, з непереносимістю лактози
 • Документ
  Development and research of a pneumatic actuator for shut-off valves for food processing equipment
  (2023) Volodin, Sergiy; Mironchuk, Valeriy; Gavva, Oleksandr M.; Yemelianov, Dmytro
  The use of the latest process control and management systems is a topical area of development in the food industry. Replacing labour-intensive process circuits of pipeline valves with programmable positioning devices using a 4-20 mA control signal makes it possible to reduce energy and process losses in food production. Використання новітніх систем контролю та управління технологічними процесами є актуальним напрямком розвитку харчової промисловості. Заміна трудомістких технологічних контурів трубопровідної арматури на програмовані пристрої позиціонування з керуючим сигналом 4-20 мА дозволяє зменшити енергетичні та технологічні втрати при виробництві харчових продуктів.
 • Документ
  Дослідження точності автоматизованої системи керування пневматичного привода запірної арматури
  (2016) Володін, Сергій Олексійович; Мирончук, Валерій Григорович
  Об'єктами дослідження є автоматизовані системи управління технологічними потоками цукрового виробництва на основі елементів трубопровідної арматури з розподіленою технологічною схемою і нестаціонарними режимами роботи. Предметом дослідження є математичні моделі елементів і пристроїв системи управління дискової заслінки з електропневматичним позиційним приводом (ЕППП), методи синтезу і реалізації систем керування, з метою отримання оптимального управління по швидкодії в реальному часі. The objects of research are automated control systems for technological flows of sugar production based on elements of pipeline valves with a distributed technological scheme and non-stationary modes of operation. The subject of the study is mathematical models of elements and devices of the control system of a disc valve with an electropneumatic positioning drive (EPD), methods of synthesis and implementation of control systems in order to obtain optimal control in terms of real-time performance.
 • Документ
  Аналіз та шляхи удосконалення рівня технологічної ефективності трубопровідної арматури в системах з позиційними приводами
  (2015) Мирончук, Валерій Григорович; Володін, Сергій Олексійович
  Сьогодні харчова промисловість вимагає використання ефективних технічно і економічно обгрунтованих рішень при виборі устаткування. Одним з етапів проектування харчових виробництв є правильно підібрана і скомпонована система технологічних комунікацій. Для трубопровідної системи вибір арматури повинен робитися на основі ретельно підготовлених і чітко поставлених технічних умов, що визначають необхідні параметри технологічного процесу. Вирішення цієї проблеми тісно пов'язане з обгрунтованим вибором видів технологічного устаткування, широкою автоматизацією технологічних процесів, впровадженням нових технічних рішень, використанням необхідних засобів контролю для реалізації завдань комплексної механізації технологічних операцій. Проведено аналіз роботи трубопровідної арматури на базі електропневматичних опозиціонерів " Камоцці" з реалізацією зворотного зв'язку за допомогою безконтактних пропорційних датчиків положення із струмовим виходом. Today, the food industry requires the use of efficient, technically and economically sound solutions when choosing equipment. One of the stages of designing food production is a properly selected and arranged system of technological communications system. For a pipeline system, the choice of valves should be made on the basis of carefully prepared and clearly defined technical specifications that define the required process parameters. The solution to this problem is closely related to the reasonable choice of types of technological equipment, wide automation of technological processes, introduction of new technical solutions, and the use of the necessary controls to achieve the objectives of complex mechanization of technological operations. An analysis of the operation of pipeline valves based on Camozzi electropneumatic oppositions with the implementation of feedback feedback using contactless proportional position sensors with current output.
 • Документ
  Практичні аспекти використання запірно-регулюючої арматури в цукровому виробництві
  (2019) Мирончук, Валерій Григорович; Володін, Сергій Олексійович; Туфекчі, Валентин Іванович
  Автоматизовані комплекси обладнання цукрового виробництва удосконалюються з кожним роком. Збільшення продуктивності, підвищення якості зменшення втрат кінцевого продукту – вимагають впровадження інноваційних технічних рішень для виконавчої елементної бази, зокрема елементів керування матеріальними потоками. До таких рішень відносяться елементи запірної та регулюючої арматури, здатні сприймати корозійні, агресивні, токсичні впливи робочого середовища, а також змінні режими тиску, температури, вакууму. Automated complexes of sugar production equipment are being improved every year. Increasing productivity, improving the quality and reducing the losses of the final product require the introduction of innovative technical solutions for the executive element base, in particular, the elements of material material flows. Such solutions include elements of shut-off and control valves capable of withstanding corrosive, aggressive, toxic influences of the working environment, as well as variable pressure, temperature, and vacuum conditions.
 • Документ
  Дослідження гідродинамічних характеристик в системі трубопровідної арматури
  (2018) Володін, Сергій Олексійович; Мирончук, Валерій Григорович
  Актуальною задачею є вивчення гідродинаміки потоку робочого середовища при різних режимах для моделювання пружньо-деформованого стану трубопроводів і запірно-регулюючого обладнання цукрового підприємства. An urgent task is to study the hydrodynamics of the working medium flow under different modes to model the elastically deformed state of pipelines and shut-off and control equipment of a sugar plant.
 • Документ
  Дослідження роботи промислових регульованих клапанів у виробничому процесі
  (2017) Володін, Сергій Олексійович; Мирончук, Валерій Григорович
  Цукрове виробництво вимагає якісної підготовки цукрового буряка для подальшої переробки. При умові забруднення піском із погано відмитого буряка, на заводі забиваються підігрівачі циркуляційного соку колонних дифузійних апаратів, що вимагає збільшення кількості продувок соку на станції дефекосатурації. Погана класифікація відходів мийного відділення, яка здійснюється на базі такого застарілого обладнання - як 2-х барабанний класифікатор, призводить до того, що в мийних відділеннях втрачається близько 3,0-6,0% до маси буряка, маси фракцією 10-20 мм, придатної до промислової переробки із забезпеченням отримання товарного цукру. Sugar production requires high-quality preparation of sugar beet for further processing. If contaminated with sand from poorly washed beets, the plant clogs the circulating juice heaters of the column diffusion apparatus, which requires an increase in the number of juice purges at the defecation station. Poor classification of the washing department waste, which is carried out on the basis of such outdated equipment as a 2-drum classifier, leads to the fact that about 3.0-6.0% of the beet mass, mass with a fraction of 10-20 mm, suitable for industrial processing to produce commercial sugar, is lost in the washing department.
 • Документ
  Оптимізація системи керування запірно-регулюючою арматурою
  (2018) Мирончук, Валерій Григорович; Володін, Сергій Олексійович
  Система автоматизації станції дефекосатурації включає: датчики рівня, тиску, температури, рН метри, рефрактометр, газоаналізатор, витратоміри, запірно-регулюючу арматуру (кульові крани і дискові затвори), пневмоелектро і електропневмo перетворювачі, контролер. Алгоритм керування очищенням соку із застосуванням слідкувальних приводів запірно-регулюючої арматури дозволяє: стабілізувати потік соку по апаратам станції дефекосатурації; упорядкувати систему розподілу вапняного молока по споживачах при застосуванні замкненої системи розподілу вапняного молока із регульованим тиском, ввести корекцію витрат СаО по його густині і по СВ (сухій речовині) дифузійного соку; оптимізувати подачу сатураційного газу у котли I і II сатурації за рахунок підтримки тиску для колектору газу, контролю СО2 складі газу, підтримки рН (це негативний логарифм концентрації іонів водню) соку I сатурації з точністю не гірше 0,2 одиниці, рН соку II сатурації - не гірше 0,1 одиниці. The automation system of the defecation station includes: level, pressure, temperature sensors, pH meters, refractometer, gas analyzer, flow meters, shut-off and control valves (ball valves and disc valves), pneumatic-electric and electropneumatic converters, and a controller. The algorithm of juice purification control with the use of tracking actuators of shut-off and control valves allows to stabilize the juice flow through the devices of the defecation station; organize the system of distribution of lime milk to consumers using a closed system of lime milk distribution with adjustable pressure, introduce correction of CaO consumption by its density and by the DS (dry matter) of diffusion juice optimize the supply of saturation gas to the I and II saturation boilers by maintaining the pressure for the gas collector, controlling the CO2 composition of the gas, maintaining the pH (negative logarithm of the hydrogen ion concentration) of the I saturation juice with an accuracy of at least 0.2 units, and the pH of the II saturation juice - at least 0.1 units.
 • Документ
  Сучасні системи керування елементами запірно-регулюючої арматури
  (2016) Володін, Сергій Олексійович; Мирончук, Валерій Григорович
  В трубопровідних системах сучасного цукрового виробництва застосовується велика кількість запірно-регулюючих елементів. Для забезпечення штатного технічного регламенту на кожній ділянці виробництва цукру необхідно мати можливість керувати запірно-регулюючою арматурою в режимі реального часу. In the pipeline systems of modern sugar production a large number of shut-off and control elements are used in the pipeline systems of modern sugar production. In order to ensure the standard technical regulations at each sugar production site, it is necessary to be able to control control valves in real time.
 • Документ
  Application of duality theory in the analysis of linear production planning problems
  (2023) Lysenko (Zvyozdochkina), Elena; Skopenko, Natalia; Yevsieieva-Severyna, Iryna
  The paper presents the relevance of developing new methodological approaches for application of duality theory for more in-depth analysis of linear production planning problems. The theory of duality allows to find solutions to a dual problem in several ways, one of which is based on the construction of an inverse matrix. This matrix is obtained either from a simplex table involving the optimal plan or by algebraic methods from a matrix constructed on the basic vectors (corresponding variables are included in the basic of the optimal solution). In practice, finding an optimal solution to a linear programming problem by the iterative simplex method is a cumbersome process, the application of duality theory is possible only for problems in a small number of variables and constraints. In this paper we propose an algorithm that avoids routine calculations and finds an inverse matrix for further study of the production planning process. The algorithm is based on the reports of solving a linear programming problem built in MS Excel spreadsheet using the "Solver" add-in and the properties of the simplex method for solving linear programming problems. Studies have shown that this algorithm allows us to analyze the optimal production plan for linear problems in a large number of products, given production and demand constraints. The presented algorithm has a number of drawbacks, which in general do not significantly affect the process of finding the inverse matrix. Scientific research has shown that it is possible to further develop such methodological approaches to getting more complete information about the optimal solution of problems by the simplex method. В роботі представлена актуальність розробки нових методичних підходів до використання положень теорії двоїстості з метою більш глибокого аналізу лінійних задач планування виробництва. Теорія двоїстості дозволяє знаходити розв’язки двоїстої задачі декількома способами, один з яких базується на побудові зворотної матриці. Дану матрицю отримують або з симплекс-таблиці, що містить оптимальний план, або за допомогою алгебраїчних методів із матриці, побудованої на основі базисних векторів, відповідні змінні яким увійшли до базису оптимального розв’язку. Враховуючи, що на практиці знаходження оптимального розв’язку задачі лінійного програмування ітераційним симплекс-методом є громіздким процесом, то використання теорії двоїстості можливе тільки для задач, що мають невелику кількість змінних та обмежень. В роботі пропонується алгоритм, що дозволяє уникнути рутинних розрахунків та отримати зворотну матрицю для подальшого дослідження виробничого процесу планування. Алгоритм базується на звітах розв’язання задачі лінійного програмування, побудованих в електронній таблиці MS Excel за допомогою надбудови «Solver» та властивостях симплекс-методу, що використовується для розв’язання задач лінійного програмування. Дослідження показали, що побудований алгоритм дозволяє проводити аналіз оптимального плану виробництва для лінійних задач з великим числом найменувань продукції, заданих обмежень виробництва та попиту. Представлений алгоритм має низку недоліків, що в загальному суттєво не впливають процес отримання зворотної матриці. Наукові дослідження показали, що можливе подальший розвиток таких методичних підходів до отримання більш повної інформації про оптимальний розв’язок задач, що дозволяють будувати розв’язки за допомогою симплекс-методу.