Книги

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 37
 • Документ
  Синергетичні основи сталого інноваційного розвитку харчової промисловості: концептуальний підхід
  (2019) Романов, Микола Сергійович
  Наукове видання, в якому концептуально узагальнені синергетичні основи сучасної галузевої моделі сталого розвитку інноваційного спрямування у контексті загальних принципів та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, оновлених цілей Глобальної стратегії сталого розвитку на період до 2030 року з врахуванням сучасних тенденцій поширення моделей технологічного синергізму четвертої промислової революції (Індустрія 4.0). Розглядається базова галузева синергетична модель сталого розвитку інноваційного спрямування як методологічна цілісність інноваційних моделей: інноваційної інтеграції науки, освіти, підприємництва; інноваційної екологізації життєвих циклів продукції, їх інноваційного технологічного синергізму; кластерних інноваційних моделей, стратегій; синергетичних моделей інноваційної компетентності галузевих фахівців, тощо. Для дослідників галузевих проблем інноваційного розвитку; магістерського рівня освіти за профілем галузевого інноваційного менеджменту.
 • Документ
  Анотований перелік охоронних документів співробітників Національного університету харчових технологій (2014-2019)
  (2019) Українець, Анатолій Іванович; Жарова, Світлана Іванівна; Кушнір, Олена Володимирівна; Корсун, Лариса Петрівна
 • Документ
  Анотований перелік охоронних документів співробітників Національного університету харчових технологій (2014-2019)
  (2019) Українець, Анатолій Іванович; Жарова, Світлана Іванівна; Кушнір, Олена Володимирівна; Корсун, Лариса Петрівна
 • Документ
  Визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності
  (2018) Андрощук, Георгій Олександрович; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Прохоров-Лукін, Григорій Вікторович; Шульпін, Ігор Леонідович
  Методичні рекомендації призначені для визначення розміру збитків, які необхідно відшкодувати власнику прав інтелектуальної власності правопорушником як у випадку договірних зобов'язань, так і у випадку виникнення не договірної (деліктної) відповідальності при неправомірному використай прав на об'єкти інтелектуальної власності. Їх можна розглядати як перша наукова спроба теоретико-методичного підходу до визначення розміру збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти права інтелектуальної власності з одночасним узагальненням найбільш поширених ситуацій, з якими зустрічається судова практика. Вони враховують теоретичні аспекти теорії права та економіки у сфері інтелектуальної власності, які пов'язані з неправомірним використанням інтелектуальної власності. Методичні рекомендації можуть бути використані працівниками МВС та прокуратури, суддями, слідчими, судовими експертами, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, оцінювачами та іншими особа» які мають відношення до сфери інтелектуальної власності.
 • Документ
  Оборотное водоснабжение сахарных заводов
  (1989) Сорокин, Анатолий Иванович
  Описаны характерные для сахарных заводов системы производственного водоснабжения с оборотным использованием воды, а также смешанные системы. Изложены методы измерения расхода воды в самотечных коллекторах и трубопроводах, в напорных трубопроводах. Sugar factories typical of industrial water supply systems with recycled water, as well as mixed systems, are described. Methods for measuring water flow in gravity collectors and pipelines, in pressure pipelines are described.
 • Документ
  Реклама в пам’яті культур
  (2017) Саух, Петро Юрійович; Чуприна, Василь Васильович; Левицька, Надія Миколаївна; Марареско, Людмила Кирилівна; Синявська, Лариса Іванівна; Вишняков, Василь Олександрович
  Греко-римська Античність сформувала багату духовність, піднесла культуру й мистецтво. У її аурі визріла креативна та яскрава реклама як засіб утвердження суспільних цінностей і пріоритетів та їх змістовна презентація. Книга буде у нагоді всім, кого приваблює Давньогрецька культура та цивілізація Стародавнього Риму, їхні феноменальні здобутки, перемоги й поразки. «Історія — це філософія у прикладах», — слушно висловився Фукідід ще двадцять п’ять століть тому. Greco-Roman Antiquity formed a rich spirituality, raised culture and art. In her aura, creative and vivid advertising has matured as a means of promoting public values and priorities and their meaningful presentation. The book will be useful to anyone attracted by the ancient Greek culture and civilization of Ancient Rome, their phenomenal achievements, victories and defeats. "History is a philosophy in the examples," said Thucydides rightfully twenty-five centuries ago.
 • Документ
  Інструкція з нормування витрат електричної енергії на виробництво холоду
  (1998) Баранов, Володимир Іванович
  Інструкція з нормування витрат електричної енергії на виробництво холоду укладена у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" та "Основних методичних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" (Затверджено наказом Держкоменергозбереження від 14 жовтня 1997 року № 93). В інструкції подані склад і методика визначення технічно і економічно обґрунтованих норм витрат електричної енергії на 1 Гкал штучного холоду, що виробляється на підприємствах молочної промисловості, а також наведено приклад розрахунку норм та довідкові дані. Інструкція призначена для практичного використання підприємствами молочної промисловості України, незалежно від форм їх власності, і плануючими організаціями при нормуванні та впровадженні режимів економії електричної енергії. The instruction for the rationing of electric energy consumption to production of cold has been prepared in accordance with a decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №786 dated 15.07.97 “Regarding to the order for rationing of specific consumption of fuel and energy resources in public production” and according to “The main methodological approaches for rationing of specific consumption of fuel and energy resources in public production” (approved by the order of State agency on energy efficiency and energy saving of Ukraine №93 dated 14.10.1997). The instruction provides the structure and the methodology to determine expenditure rates of electricity per 1 gigacalorie of the cold in dairy industry based on economic and financial grounds. The instruction also contains respective examples of calculations of expenditure rates and the reference information. The instruction is dedicated for practical use on enterprises (with any type of ownership) of dairy industry of Ukraine and by planning organizations or divisions in the process of rationing and implementation of energy saving modes.
 • Документ
  Українська мова (за професійним спрямуванням) : довідник термінів і понять
  (2017) Приблуда, Людмила Михайлівна
  Довідник містить тлумачення основних термінів і термінологічних сполучень, які необхідно засвоїти в курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Мета довідника – сприяти узагальненню знань, удосконаленню усного й писемного мовлення студентів. The handbook contains the interpretation of the basic terms and terminology combinations that you must learn in the course «Ukrainian language (in professional orientation)». The purpose of the handbook is to facilitate the generalization of knowledge, improvement of oral and written broadcasting of students.
 • Документ
  Випарні установки та теплові схеми цукрових заводів
  (2015) Штангеєв, Костянтин Остапович
  Розглянуто існуючі та перспективні теплові схеми цукрових заводів та принципи енергозбереження в бурякоцукровому виробництві. Existing and perspective thermal schemes of sugar factories and principles of energy saving in sugar beet production are considered.
 • Документ
  Сушка цукру та жому в бурякоцукровій галузі
  (2015) Штангеєв, Костянтин Остапович
  Розглянуто основні питання сушки цукру та жому в бурякоцукровій галузі як характерних представників переробної промисловості. Описано основні види обладнання та вимоги до нього, шляхи збільшення продуктивності сушарок та напрямки економії енергоресурсів при сушці. The main issues of sugar and sugar drying in the beet sugar industry as the representative representatives of the processing industry are considered. The main types of equipment and requirements for it are described, ways of increasing the efficiency of dryers and directions of energy saving during drying are described.
 • Документ
  Напрямки екологізації землеробства
  (2016) Ящук, Валентин Ульянович; Корецький, Артем Петрович; Ковбасенко, Роман Вікторович; Дмитрієв, Олег Петрович; Ковбасенко, Віктор Михайлович
  В книзі викладені найбільш важливі проблеми екологізації землеробства, насамперед – екологічні наслідки інтенсифікації сільськогосподарського виробництва та його вплив на природне середовище,оцінено дію пестицидів на об’єкти агроекосистем та шляхи оптимізації екологічної ситуації. Запропоновано біологічне та мікробіологічне обґрунтування системи захисту рослин проти шкодочинної мікробіоти у сучасних агротехнологіях. Проаналізовано особливості застосування засобів біологізації для відновлення родючості грунту, покращення властивостей грунту та зростання продуктивності рослин. There are the laid most essential problems out of ekologizatsii agriculture in a book, above all things – ecological consequences of intensification of agricultural production and his influence on a natural environment, action of pesticides on the objects of agroekosistem and ways of optimization of ecological situation is appraised. The biological and microbiological ground of the system of defence of plants against vredonosnoy mikrobioti in modern agrotehnologiyah is offered. The features of application of facilities of biologizatsii for renewal of fertility of soil, improvement of properties of soil and growth of productivity of plants are analysed.
 • Документ
  Гумінові речовини – безпечні регулятори екосистем
  (2016) Ящук, Валентин Ульянович; Корецький, Артем Петрович; Ковбасенко, Роман Вікторович; Дмитрієв, Олег Петрович; Ковбасенко, Віктор Михайлович
  В книзі викладено загальну характеристику гумінових речовин, механізми їх захисної дії проти біотичного і сольового стресів. Показано також їх антиоксидантну активність та резистентність проти стресів, викликаних важкими металами і залізодефіцитним хлорозом. Встановлено дію та покращення властивостей грунту та зростання продуктивності рослин. General description of guminovih matters is laid out in a book, mechanisms of their protective action against bioticheskogo and salt the stresses. Their antioksidantnu activity and rezistentnost is shown also against the stresses caused by heavy metals and gelezodefitsitnim hlorozom. Action and improvement of properties of soil and growth of productivity of plants is set.
 • Документ
  Раціональна експлуатація тепловикористовуючої апаратури
  (2015) Філоненко, Віталій Миколайович
  В роботі представлено експлуатаційні методи підтримання (регулювання) теплової потужності тепловикористовуючої апаратури на регламентному (проектно-розрахунковому) рівні. Наведено перелік необхідної методичної літератури. In this paper, operational methods for maintaining (regulating) the thermal capacity of heat-using equipment at a scheduled (calculated and projected) level are presented. The list of necessary methodological literature is given.
 • Документ
  Когенерація
  (2015) Філоненко, Віталій Миколайович
  В роботі наведено енергетичне та економічні передумови реалізації комбінованого (когенераційного) вироблення теплової та електричної енергії в єдиній енергетичній установці. The work presents energy and economic prerequisites for the realization of combined (cogeneration) production of heat and electric energy in a single power installation.
 • Документ
  Ресурсозберігаючі технології в харчових і переробних виробництвах
  (2016) Сухенко, Юрій Григорович; Серьогін, Олександр Олександрович; Сухенко, Владислав Юрійович; Рябоконь, Наталія Валеріївна
  Викладено теоретичні основи, напрямки та інноваційні технології переробки вторинної сировини та відходів харчових і переробних виробництв АПК у енергоносії, корм, добрива, харчові добавки, будівельні матеріали та інші товари народного споживання, що створює передумови для повного використання природних ресурсів. The theoretical bases, directions and innovative technologies of processing of secondary raw materials and wastes of food and processing industries of agroindustrial complex in energy carriers, feed, fertilizers, food additives, building materials and other consumer goods are created, which creates preconditions for full use of natural resources.
 • Документ
  Інноваційні технології альтернативного енергозабезпечення харчових і переробних підприємств в прикладах і задачах
  (2016) Сухенко, Юрій Григорович; Серьогін, Олександр Олександрович; Муштрук, Михайло Михайлович; Рябоконь, Наталія Вікторівна
  Описані технології та обладнання, що дають можливість застосувати на виробництві різновиди геотермальної, сонячної, вітрової енергій, гідроенергії, твердого біопалива та біогазу, наведені приклади конструювання і раціонального застосування обладнання. Described are technologies and equipment that make it possible to apply in the production of varieties of geothermal, solar, wind energy, hydro energy, solid biofuels and biogas, examples of the design and rational application of equipment.
 • Документ
  Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України (перша половина ХІХ ст.)
  (2003) Рудик, Петро Андрійович
  Науково-популярне видання вперше на новій методологічній основі без ідеологічної заангажованості розкриває роль інтелігенції в національно-культурному відродженні українських земель, що перебували в складі Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ ст. Аналіз зроблено з урахуванням досягнень гуманітарних наук початку ХХІ ст. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями історії української культури. Popular research publication for the first time on the new methodological basis without ideological bias reveals the role of intellectuals in national-cultural revival of Ukrainian lands were part of the Russian and Austrian empires in the first half of the nineteenth century. Analysis done on the basis of achievements humanities XXI century. For students, graduate students, university professors, all those interested in the history of Ukrainian culture.
 • Документ
  Збірник науково-дослідницьких робіт студентів І курсу факультету інженерної механіки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій з історії та культури України
  (2015) Левицька, Надія Миколаївна; Силка, Оксана Захарівна
  У виданні представлено результати самостійної науково-дослідницької роботи студентів першого курсу, які були виконані під час опанування навчальних курів «Історія України» та «Історія культури України» у 2014/2015 н.р.
 • Документ
  Золотоніський книгодрук (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Історико-бібліографічне дослідження
  (2012) Силка, Оксана Захарівна
  У виданні представлено результати видавничої справи у м. Золотоноша Полтавської губернії за 1891–1919 рр. на прикладі діяльності трьох стаціонарних друкарень. Пропонована робота призначена для істориків-дослідників, викладачів, студентів історичних спеціальностей, бібліографів та бібліотекарів, а також для усіх читачів, які цікавляться історичним краєзнавством, зокрема історією м. Золотоноша Черкаської області. Пропоновані матеріали є однією з перших спроб створення зведеного репертуару книжкової продукції м. Золотоноша у період кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 • Документ
  Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу у фондах наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
  (2013) Силка, Оксана Захарівна
  У виданні представлена інформація про опубліковані джерельні матеріали з історії країн Азії, Африки та Латинської Америки і матеріали «Наукових записок» Інституту сходознавства АН СРСР (1945-1956 рр.), які зберігаються у фондах наукової бібліотеки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Науково-довідникове видання рекомендоване студентам третього і п’ятого курсів денної форми навчання, четвертого курсу заочної форми навчання ННІ історії і філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького, а також представлена інформація може бути корисною усім, хто цікавиться проблемами сходознавства. The publication provides information on the published source material from modern history of Asia, Africa and Latin America and Materials «Scientific Notes» of the Institute of Oriental Studies of the USSR (1945-1956 years), which are owned by Research Library of BohdanKhmelnytsky National University at Cherkasy. Scientific publications Default recommended to students of the third and fifth year of full-time study, fourth-year distance learning Institute of History and Philosophy of BohdanKhmelnytsky National University at Cherkasy and the information can be helpful to everyone who is interested in Oriental Studies.