Довідкові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Архипова Світлана Петрівна: біобібліографічний покажчик
  (2020) Байдюк, Наталія Василівна; Силка, Оксана Захарівна
  Біобібліографічний покажчик «Архипова Світлана Петрівна» підготовлено до друку з нагоди 65-річного ювілею завідувачки кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, директорки Центру зовнішніх і міжнародних зв’язків Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Biobibliographic index “Arkhypova Svitlana Petrivna: Doctor of Pedagogical Sciences, Professor” prepared for publication on the occasion of the 65th anniversary of the Head of the Department of Social Work and Social Pedagogy, Director of the Center for External and International Relations of Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy.
 • Документ
  Економіка готельно-ресторанного бізнесу
  (2018) Басюк, Тетяна Петрівна; Керанчук, Тетяна Львівна
  Розглянуто економіко-правові засади фунціонування підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу, теоретичні та практичні аспекти економіки готельних та ресторанних закладів. Викладено основи формування економічних ресурсів та управління ними в готелях та ресторанних закладах, описано методичні підходи щодо аналізу економічних параметрів їх діяльності, в тому числі фінансових результатів діяльності. Розглянуто основи стратегічного та поточного планування діяльносі підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу.
 • Документ
  Спеціальні розділи математики для економістів
  (2016) Радзієвська, Олена Іванівна; Кузьмінська, Наталія Леонідівна; Васютинська, Юлія Олегівна
  Навчальний посібник (І, ІІ частини) написано згідно з програмою курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів економічних спеціальностей. Лекції попри теоретичний матеріал містять багато прикладів, розв’язання яких приведене не тільки аналітично, але і за допомогою сучасних інформаційних технологій (програм MS Exсel, MathCad). Практичні заняття побудовано на спеціально підібраних задачах, які мають економічну спрямованість. Приведено зразки тестів та контрольних робіт. Рекомендовано студентам економічних спеціальностей очної і заочної форм навчання, аспірантам, викладачам та фахівцям, що вивчають дисципліну самостійно.
 • Документ
  Українська культура у європейському та світовому вимірі
  (2018) Береговий, Сергій Ігорович
  Навчально-методичний посібник подає генезис української і світової (європейської) культури у взаємозв’язках і взаємовпливах від найдавніших часів до сучасності. Розглянуті культурні феномени античності, середньовіччя, ренесансу, бароко, 19-20 століть, сучасна культура в Незалежній Україні. Представлені концепції видатних представників культурологічної думки. Manual presents the genesis of Ukrainian and world (European) culture intercommunication from ancient times to the present. Considered the cultural phenomena of ancient, medieval, Renaissance, Baroque, ages 19-20, modern culture in independent Ukraine. The concept of eminent representatives of cultural thinking.
 • Документ
  Ілюстрований довідник «Пам’ятки української та світової культури»
  (2018) Левицька, Надія Миколаївна; Береговий, Сергій Ігорович
  Довідник містить набір ключових понять і термінів культурології, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти при вивченні базової дисципліни «Історія та культура України», а також низки інших гуманітарних предметів. Навчальний матеріал дозволяє стисло, розкрити сутність кожної теми програмного курсу, адже серед її термінології не лише походження, назви, напрями або стилі мистецтва, а й найвизначніші пам’ятки, імена творців, представлені у світовому і національному вимірі. Паралельно текстовій частині у довіднику поданий ілюстративний матеріал. The guide contains a set of key concepts and terms of culturology, which should to master the student of higher education when studying the basic discipline "History and Culture of Ukraine", as well as a number of other humanitarian subjects. The material allows briefly, to disclose the essence of each topic of the program, because in its terminology, not only the origin, names, directions or art styles, but also the most significant monuments, names of creators, presented in the world and national dimension. In parallel with the text part in the guide is presented illustrative material.
 • Документ
  Методы и устройства для обеззараживаниия оборотных вод в свеклосахарном производстве
  (1983) Сорокин, Анатолий Иванович; Пархомец, Александр Петрович
  Рассмотрены методы обеззараживания воды, микрофлора оборотних и сточных вод с ахарного завода, влияние методов очистки воды на эффективносить ее обеззараживания. Даны описания устройств для проведения обеззараживания воды в сахарной промышленности. The methods of water disinfection, microflora of circulating and waste water of a sugar factory, the influence of water purification methods on its effective disinfection are considered. Descriptions are given of devices for water disinfection in the sugar industry.
 • Документ
  Інструкція з нормування витрат теплової енергії на продукцію підприємств молочної промисловості
  (1998) Баранов, Володимир Іванович
  Інструкція укладена у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" та "Основних методичних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" (Затверджено наказом Держкоменергозбереження від 14 жовтня 1997 року № 93). В інструкції подані склад і методика визначення технічно і економічно обґрунтованих норм витрат теплової енергії на продукцію, що виробляється підприємствами молочної промисловості, а також наведені приклади розрахунків норм та довідкові дані. Інструкція призначена для практичного використання підприємствами молочної промисловості та плануючими організаціями при нормуванні і впровадженні режимів економії теплової енергії. The instruction has been prepared in accordance with a decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №786 dated 15.07.97 “Regarding to the order for rationing of specific consumption of fuel and energy resources in public production” and according to “The main methodological approaches for rationing of specific consumption of fuel and energy resources in public production” (approved by the order of State agency on energy efficiency and energy saving of Ukraine №93 dated 14.10.1997). The instruction provides the structure and the methodology to determine expenditure rates of thermal energy for the product in dairy industry based on economic and financial grounds. The instruction also contains respective examples of calculations of expenditure rates and the reference information. The instruction is dedicated for practical use on enterprises of dairy industry and by planning organizations or divisions in the process of rationing and implementation of energy saving modes.
 • Документ
  Доповнення до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
  (2017) Ящук, Валентин Ульянович; Ващенко, Валентин Миколайович; Кривошея, Роман Максимович; Чайковська, Вікторія Володимирівна; Корецький, Артем Петрович
  Видання містить інформацію щодо препаратів, зареєстрованих і дозволених до використання в Україні станом на 01.05.2017, і призначено для широкого кола спеціалістів сільського господарства, працівників органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів та агрохімікатів, наукових співробітників, студентів сільськогосподарських учбових закладів. Edition contains information on the preparations registered and settled to the use in Ukraine by the state on 01.05.2017, and it is intended for the wide circle of specialists of agriculture, workers of organs of executive power, which carry out the state control after application of pesticides and agrohimikatov, research workers, students of agricultural educational establishments.
 • Документ
  Тлумачний словник з агрозоології
  (2014) Плиска, Михайло Михайлович
  У словнику подано тлумачення найбільш вживаних в підручниках та методичних вказівках із зоології термінів та понять, а також основної термінології таких дисциплін, як ентомологія, екологія ,етологія, анатомія та фізіологія тварин, зоогеографія, еволюційне вчення та ін., з якими часто доводиться зустрічатися при вивченні зоології. In the dictionary is the most frequently used in textbooks and methodological instructions on the zoology of terms and concepts, as well as the basic terminology in such disciplines as entomology, ecology, ethology, anatomy and physiology, zoogeography, evolutionary learning, etc., which often occur in the study of zoology.
 • Документ
  Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
  (2016) Ящук, Валентин Ульянович; Ващенко, Валентин Миколайович; Корецький, Артем Петрович; Кривошея, Роман Максимович; Чайковська, Вікторія Володимирівна
  Довідник містить інформацію щодо препаратів, зареєстрованих і дозволених до використання в Україні станом на 01.05.2016. Довідник призначено для широкого кола спецiалiстiв які здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів та агрохімікатів. The reference provides information about the medicines registered and approved for use in Ukraine as of 01.05.2016. The book is designed for a wide range of experts carrying out the state control over the use of pesticides and agrochemicals.
 • Документ
  Англо-український термінологічний словник для студентів напряму підготовки: 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання
  (2015) Смірнова, Єлизавета Сергіївна; Довгун, Ірина Миколаївна; Усенко, Тамара Йосипівна; Тищенко, Світлана Миколаївна
  Словник містить близько 6000 термінів. Призначений для перекладу і читання спеціальної літератури. Подано технічні терміни, найбільш уживані словосполучення та найпоширеніші англійські скорочення технічниСловарь содержит около 6000 терминов. Предназначен для перевода и чтених термінів. The dictionary contains about 6000 terms. Designed for translation and reading of scientific and technical literature. It contains technical terms, phrases and shortenings of the most common English technical terms.
 • Документ
  Cell Phone and Your Health
  (2014) Yakymenko, Igor; Sidorik, Evgeniy; Tsybulin, Alexander
  This booklet was prepared in term of Social project “Science for Society” run by R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of NAS of Ukraine and supported by the National Academy of Sciences of Ukraine. The risks of excessive microwaves exposure due to intensive use of cell phones and preventive measures are demonstrated. The booklet is intended for a wide audience especially pupils, students, parents and teachers. Цей буклет підготовлено в рамках соціальної ініціативи «Наука – суспільству» Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького за підтримки Національної академії наук України. Висвітлено питання ризиків для здоров’я людини від надмірного користування мобільним телефоном, надано практичні рекомендації для зменшення таких ризиків. Для широкого кола читачів, особливо дітей та молоді, їхніх батьків та педагогів.
 • Документ
  Смесительные машины в хлебопекарной и кондитерской промышленности
  (1990) Лисовенко, Алексей Тимофеевич; Литовченко, Игорь Николаевич; Зирнис, Ирина Викторовна; Котенко, Анатолий Георгиевич; Батищев, Владимир Витальевич; Лисовенко, Игорь Алексеевич
  В издании даны классификация, технические характеристики и функциональные схемы отечественных и зарубежных смесительных машин. Они применяются в хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности. Описаны устаройство и принцип работы, методика расчета параметров рабочего процесса а также пути совершенствования смесительных машин. In publication of the given classification, technical characteristics and functional schemes of domestic and foreign mixing machines. They are used in the baking, macaroni and confectionery industry. Describes ustroistvo and principle of operation, methods of calculation of parameters of working process and ways to improve the mixing machine.
 • Документ
  Властивості та екологічний вплив хімічних елементів
  (1997) Перепелиця, Олександр Петрович
  У довіднику наведені дані про ізотопи елемента, автора його відкриття, вміст у земній корі, природні мінерали, фізико-хімічні константи, фізичні і хімічні властивості, методи одержання простих речовин, галузі застосування, і міру токсичності. Описані різні металовмісні матеріали, в тому числі сплави, їх склад, призначення і забруднюючий вплив на харчові продукти. Повідомляється про біологічний вплив найважливіших хімічних елементів на організм людини через харчові продукти і воду, наводяться значення гранично допустимих концентрацій токсичних елементів у різних харчових продуктах. Також частково розглянуті проблеми екологічної безпеки, радіоактивних забруднень і охорони здоров’я людини. Крім навчального, цей довідник має довідкове значення. Розрахований на учнів старших класів шкіл і ліцеїв, вступників до навчальних закладів, учителів шкіл, студентів технікумів і вузів, інспекторів підрозділів природоохоронних служб, медпрацівників, працівників установ громадського харчування, харчової, сільськогосподарської та хімічної промисловостей. Information about natural minerals, contents in the earth, isotopes, chemical and physical properties of elements, methods of preparation simple substance, melting compositions of metals, practical using, biological, unhealthy and ecological influences of chemical elements are prented in this handbook. Problems of ecological wellbeing, the protection of people’s health and partly about consequences of Chornobyl catastrophe are stated in this book. The handbook is recommended for pupils of senior forms of schools and colleges, teachers, students of higher schools, lyceums, universities, the medical workers, workers of public food, agricultural and chemical breances.
 • Документ
  Російсько-український словник з технологічних процесів та апаратів і гідромеханіки
  (2003) Кулінченко, Віталій Романович; Михайлик, В. Д.
  Пропонований словник містить у собі основну фахову термінологію з процесів та апаратів харчов'их, хімічних виробництв і гідромеханіки (як науково-технічну, так і виробничо-експлуатаційну), а також деякі терміни з фізики, хімії, математики, металургії тощо, без яких важко обійтись при перекладі сучасної фахової літератури Словник містить в собі понад 4000 слів і їх перекладів на українську мову основних термінів з технологічних процесів та апаратів і гідромеханіки. Розрахований на студентів, викладачів і інженерно-технічний персонал, які мають справу з процесами та апаратами харчових, хімічних виробництв і гідромеханікою.
 • Документ
  Справочник по теплообменным расчетам
  (1990) Кулинченко, Виталий Романович
  Приведены данные о процессах теплообмена и расчетные соотношения, позволяющие определять интенсивность теплообмена при вынужденной и свободной конвекции, при кипении и конденсации жидкостей в различных системах. Уделено внимание защите тел от воздействия высокотемпературного теплоносителя и теплообмену в кипящем слое. Рассчитан на инженерно-технических работников.
 • Документ
  Тлумачний словник екологічних термінів
  (2006) Левандовський, Леонід Вікторович; Танащук, Людмила Іванівна; Степанець, Любов Филимонівна; Суходол, Вікторія Хомівна
  Наведено тлумачення основних екологічних понять і термінів. Interpretation given the basis of ecological concepts and terms.
 • Документ
  Англо-український словник з інженерної механіки
  (2011) Ткаченко, Наталія Дмитрівна
  Словник призначений для бакалаврів, магістрів вищих навчальних закладів, студентів тех-нікумів харчової промисловості та аспірантів, які навчаються за напрямом “Інженерна механіка”. Словник містить близько 3000 слів. Словник призначений для перекладу технічних текстів. У словнику подано технічні зна¬чення слів, синоніми, антоніми, найбільш уживані словосполучення та найпоширеніші англійські скорочення технічних термінів. Вимова в словнику надається за міжнародним стандартом. Окремим додатком подано список найуживаніших скорочень.
 • Документ
  Організація баз даних та знань. Тлумачний словник
  (2011) М'якшило, Олена Михайлівна
  У даному словникові наведено найбільш уживані терміни та поняття з теорії баз даних і знань, роз’яснено їхні значення та зв’язок з іншими поняттями. Володіння цим матеріалом забезпечує формування у студентів базисних уявлень про дисципліну, заохочує до подальшого поглибленого ознайомлення з предметом. Для студентів денної і заочної форм навчання напряму «Комп’ютерні науки» . Може бути корисним для студентів усіх спеціальностей, які вивчають теорію баз даних і знань.
 • Документ
  Електротехнічні матеріали
  (2012) Бовсуновський, Анатолій Петрович
  Наведено дані про склад, фізичні, механічні і хімічні властивості основних матеріалів, які використовують у електротехніці.