Методичні рекомендації та програми

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 160
 • Документ
  Оздоровлення сортів картоплі методом культури апікальних меристем в поєднанні із хіміотерапією
  (2013) Олійник, Тетяна Миколаївна; Бондарчук, Андрій Андрійович; Слободян, Сергій Олександрович; Захарчук, Ніна Андріївна; Тимошенко, Ірина Петрівна; Гуторчук, Сергій Леонідович; Конишева, Інна Михайлівна
  В методичних рекомендаціях висвітлено питання оздоровлення сортів картоплі методом культури апікальних меристем у поєднанні із хіміотерапією, вимоги до лабораторії; живильні середовища та вірус інгібуванні препарати. In methodical recommendations the issues of improvement of varieties of potato culture by apical meristems in combination with chemotherapy, to the laboratory requirements; culture medium and the virus inhibiting drugs.
 • Документ
  Методичні рекомендації для уніфікації підготовки електронних версій авторських оригіналів рукописів
  (НУХТ, 2006) Шутюк, Віталій Володимирович
  Пропоновані методичні рекомендації призначені для уніфікації підготовки електронних версій авторських оригіналів рукописів наукової, навчальної та навчально-методичної літератури (НМЛ), що видається в НУХТ, у текстовому редакторі Microsoft Word. Дотримання рекомендацій з використання в межах університету відповідних стилів, особливостей вживання символів, настройки редактора формул Microsoft Equation 3.0 та виконання рисунків значно зменшить час підготовки видань до друку. The proposed guidelines are designed to unify preparing electronic versions of original manuscripts copyright research, training and educational materials (NML), which is produced in our library, the word processor Microsoft Word. Compliance with recommendations for use within the University of respective styles, features the use of characters, settings, Equation Editor Microsoft Equation 3.0 and performance figures will greatly reduce the time of preparation of publications for printing.
 • Документ
  Історія харчової науки
  (2014) Пивоваренко(Михалко), Олена Андріївна
  Предметом навчальної дисципліни "Історія харчової науки" є етапи виникнення та розвитку харчових технологій у світі, дослідження закономірностей, взаємозв'язків та взаємовпливів різних регіональних харчових культур, історія вітчизняної та світової філософської думки у сфері забезпечення потреб харчування, видатні винаходи та досягнення у харчовій промисловості, продовольча база людства та місце вітчизняної харчової промисловості у соціумі. The subject of the course "History of Food Science" is the origin and development stages of food technology in the world, studying patterns, relationships and mutual influences of different regional food cultures, national and world history of philosophical thought in the needs of food, great inventions and achievements in the food industry , food base humanity and place the domestic food industry in society.
 • Документ
  Управління якістю та міжнародні стандарти якості
  (2013) Сіднєва, Жанна Костянтинівна; Рибачук-Ярова, Тетяна Володимирівна
  Показані плани лекційних та практичних завдань з дисципліни, питання для самостійної підготовки, тести та завдання, рекомендації щодо виконання контрольних робіт. Showing plans lectures and practical lessons on discipline, self-study questions, tests and assignments, recommendations on the implementation of control works.
 • Документ
  Инверсионно-хронопотенциометрическое определение тяжёлых металлов в объектах окружающей среды
  (1997) Карнаухов, Александр Иванович; Полумбрик, Олег Максимович; Безнис, Анатолий Тимофеевич; Суровцев, И. В.
  В научно-методической разработке детально рассмотрен метод инверсионно-хронопотенциометрического определения тяжёлых металлов в различных объектах окружающей среды, показаны его преимущества и перспективность применения. Разработка рекомендована для студентов и специалистов, специализирующихся в вопросах экологии агропромышленного комплекса. In the scientific and methodological development discussed in detail the method of inversion-chronopotentiometric determination of heavy metals in various environmental objects, showing its advantages and promising applications. The development is recommended for students and professionals specializing in the ecology of agro-industrial complex.
 • Документ
  Сучасна українська мова. Методичні рекомендації
  (2012) Яременко, Світлана Андріївна; Заскалета, Валентина Петрівна
  Вміщено плани практичних занять, рекомендації щодо підготовки до них, завдання для самостійної роботи, питання до іспиту, зразок оформлення та виконання контрольної роботи, схеми мовних розборів, а також рекомендовану літературу.
 • Документ
  Безпека життєдіяльності. Програма курсу
  (2004) Нікітіна, Тетяна Андріївна
  Курс “Безпека життєдіяльності” вивчається студентами згідно освітньо – професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 – “Економіка і підприємництво”. Курс “Безпека життєдіяльності” має світоглядно – професійний характер. Метою курсу є забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для їх ліквідації і запобігання їм, захисту людей та навколишнього середовища. Предметом вивчення курсу “Безпека життєдіяльності” є людина, аспекти її діяльності, усі фактори навколишнього середовища, процеси взаємного впливу людини і навколишнього середовища. У курсі “Безпека життєдіяльності” використовуються досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: філософії, біології, фізики, психології, хімії, екології, соціології, медицини, правознавства тощо.The course "Safety" is studied by students of education - professional program for bachelors, and master's degrees in 0501 - "Economics and Entrepreneurship". The course "Safety" is ideologically - professional character. The aim of the course is to provide up to date knowledge of students about common patterns of occurrence and development risks, emergencies, their properties, the possible impact on human life and health and form required in the future practice of specialist skills and abilities to eliminate them and prevent them protect people and the environment. The subject of the course "Safety" is an individual aspects of its activities, all environmental factors, processes of mutual influence of humans and the environment. The course "Safety" and methods used to achieve fundamental and applied sciences, including: philosophy, biology, physics, psychology, chemistry, ecology, sociology, medicine, law, etc.
 • Документ
  Ціноутворення
  (2005) Відоменко, Оксана Іванівна
  В навчально-методичному комплексі подано методичні поради до вивчення дисципліни «Ціноутворення», яка є варіативною дисципліною підготовки студентів спеціальностей 7.030504 та 8.030504 «Економіка підприємства». Подано план семінарських занять, контрольні питання для самостійної роботи по вивченню дисципліни, тематику рефератів, тести, задачі по курсу, контрольні питання для підготовки до перевірки знань, рекомендовану літературу. In the educational-methodical complex methodological guidance to the study of discipline «Pricing», which is a variable discipline of training of students of the speciality 7.030504 and 8.030504 «Economy of the enterprise». Presented the plan of seminars, control questions for self-employment for the study of the discipline, the subject of essays, tests, tasks on the exchange rate of the control questions for the preparation for the examination of knowledge of recommended literature.
 • Документ
  Основи екології
  (2003) Відоменко, Оксана Іванівна
  В навчально-методичному комплексі подано методичні поради до вивчення дисципліни «Основи екології», яка є варіативною дисципліною підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Подано план семінарських занять, методичні поради до проведення практичних занять, контрольні питання для самостійної роботи по вивченню дисципліни, тематику рефератів, тести, задачі по курсу, контрольні питання для підготовки до перевірки знань, рекомендовану літературу. In the educational-methodical complex methodological guidance to the study of discipline «Fundamentals of ecology», which is a variable discipline of preparation of students on an educational-qualifying level «bachelor». Presented the plan of seminars, guidelines for conducting practical lessons, test questions for self-employment for the study of the discipline, the subject of essays, tests, tasks on the exchange rate of the control questions for the preparation for the examination of knowledge of recommended literature.
 • Документ
  Економіка праці і соціально-трудові відносини
  (2010) Відоменко, Оксана Іванівна
  В навчально-методичному комплексі подано методичні поради до вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», яка є нормативною дисципліною підготовки студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Подано план семінарських занять, завдання для контрольної роботи, контрольні питання для самостійної роботи по вивченню дисципліни, тематику рефератів, тести, задачі по курсу, контрольні питання для підготовки до перевірки знань, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Внутрішній економічний механізм підприємства
  (2009) Відоменко, Оксана Іванівна
  В навчально-методичному комплексі подано методичні поради до вивчення дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства», яка є варіативною дисципліною підготовки студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Подано план семінарських занять, завдання для контрольної роботи, контрольні питання для самостійної роботи по вивченню дисципліни, тематику рефератів, тести, задачі по курсу, контрольні питання для підготовки до перевірки знань, рекомендовану літературу. In the educational-methodical complex methodological guidance to the study of discipline «Internal economic mechanism of enterprise», which is a normative discipline of preparation of students of directions of preparation 6.030504 «Economy of the enterprise». Presented the plan of seminars, assignments for the control of work of the control questions for self-employment for the study of the discipline, the subject of essays, tests, tasks on the exchange rate of the control questions for the preparation for the examination of knowledge of recommended literature.
 • Документ
  Програма варіативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
  (2012) Басюк, Тетяна Петрівна
  Програма навчальної дисципліни «Економіка готельного господарства та ціноутворення» для студентів за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Study subjects "Economy hotel management and pricing" for students in the direction of 6.140101 "Hotel and restaurant business».
 • Документ
  Економіка підприємства: Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.090200 «Обладнання переробних і харчових виробництв», 6090200 «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості», 6090200 «Машини і технологія пакування», 6090200 «Машини і технологія переробки використання упаковки»
  (НУХТ, 2012) Ковальчук, Інна Володимирівна
  В програмі подаються загальні відомості «Економіки підприємства» як навчальної дисципліни (предмет, мета, завдання, роль, що повинен знати і вміти студент), розподіл годин, зміст лекційних та семінарських занять, рекомендована література як основна, так і додаткова.
 • Документ
  Економіка підприємства: Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
  (2012) Ковальчук, Інна Володимирівна
  В програмі подаються загальні відомості «Економіки підприємства» як навчальної дисципліни (предмет, мета, завдання, роль, що повинен знати і вміти студент), розподіл годин, зміст лекційних та семінарських занять, рекомендована література як основна, так і додаткова.
 • Документ
  Історія України
  (2012) Колосюк, Валерій Олексійович; Левицька, Надія Миколаївна; Буравченкова, Світлана Борисівна; Береговий, Сергій Ігорович; Кобилянський, Євгеній Едуардович; Бухальська, Магдаліна Андріївна; Сторожик, Іван Іванович
  В навчально-методичному комплексі розглянуто проблеми історії України від найдавніших часів до сьогодення. Історичний матеріал викладено доступно і послідовно, посібник містить також історичну хронологію, тематику контрольних робіт з методичними вказівками до їх виконання та запитання до самоконтролю. In training complexes the problems Ukraine's history from ancient times to the present. The historical material presented is available and consistently guide also contains a historical chronology, themes examinations of methodological guidelines for their implementation and the question of self-control.
 • Документ
  Програма технологічної практики студентів V курсу спеціальності 8.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація” денної форми навчання
  (2012) Усатюк, Світлана Іванівна; Петруша, Оксана Олександрівна; Сидор, Василь Михайлович
  Програма технологічної практики студентів V курсу спеціальності 8.18010010 „Якість, стандартизація та сертифікація” денної форми навчання. Программа технологической практики студентов V курса специальности 8.18010010 „Качество, стандартизация и сертификация” дневной формы обучения. Program technological practice V students of the course specialty 8.18010010 "Quality, standardization and certification" full-time education.
 • Документ
  Програма переддипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.05170109 «Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної форми навчання
  (2012) Усатюк, Світлана Іванівна; Петруша, Оксана Олександрівна; Сидор, Василь Михайлович
  Програма переддипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.05170109 «Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення » спеціалізації «Експертиза, якість, сертифікація харчових продуктів та виробництв» денної форми навчання. Program externship course students V 7.05170109 specialty "Technology of wellness and preventive purpose" Specialization "Expertise, quality, certification of food products and industries" full-time education.
 • Документ
  Програма переддипломної практики студентів ІV курсу напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія денної форми навчання
  (2012) Усатюк, Світлана Іванівна; Петруша, Оксана Олександрівна; Сидор, Василь Михайлович
  Программа преддипломной практики студентов ІV курса направления 6.051701 Пищевые технологии и инженерия дневной формы обучения Програма переддипломної практики студентів ІV курсу напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія денної форми навчання Program externship students IV course direction 6.051701 Food Technology and Engineering full-time education
 • Документ
  Програма виробничої практики студентів ІV курсу напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання
  (2012) Усатюк, Світлана Іванівна; Петруша, Оксана Олександрівна; Сидор, Василь Михайлович
  Програма виробничої практики студентів ІV курсу напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» («Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення») денної форми навчання.
 • Документ
  Психологія і педагогіка
  (2011) Нікітіна, Ірина Всеволодівна
  Навчально-методичний комплекс включає структуру курсу, цілі і зміст навчальної дисципліни «Психологія і педагогіка».