Пристрій для закріплення залізобетонних конструкцій на залізничній платформі або зчепі платформ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для закріплення залізобетонних конструкційна залізничній платформі або зчепі платформ, що складається з двох опорних вузлів, розташованих симетрично відносно вертикальної поперечної площини, яка проходить через середину міжопорної відстані залізобетонної конструкції, кожен з цих вузлів включає закріплену за допомогою п’яткового вузла на рамі платформи нижню плиту та жорстко з’єднану з вантажем верхню плиту, на обернених одна до одної робочих поверхнях яких виконані криволінійні виїмки змінного радіуса кривини кососиметричного профілю під тіло кочення у вигляді котка з ребордами, який відрізняється тим, що радіус кривини криволінійних виїмок нижніх плит зменшується в напрямку від середини міжпорної відстані залізобетонної конструкції до зовнішніх країв платформ, а радіус кривини криволінійних виїмок верхніх плит збільшується в цьому ж напрямку. Device for fixing concrete structural railway platform or platforms coupler consisting of two reference sites located symmetrically relative to the vertical transverse plane that prohordyt through the middle distance mizhopornoyi concrete structure, each of these nodes includes fixed with a heel knot on frame platform lower plate and rigidly connected to the top plate load on inverse to each other working surfaces are made curved slot variable radius of curvature kososymetrychnoho profile during rolling body in the form of roller rebordamy, wherein the radius of curvature of curved grooves lower plates decreases towards from the middle distance mizhpornoyi concrete structure to the outer edges of platforms, and the radius of curvature of curved grooves upper plate increases in the same direction.

Опис

Ключові слова

залізобетонні плити, віброзахист, платформа, concrete slab, vibration protection, platform, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Патент 44065 UA, В60Р7/06, В60РЗ/40, В6Ю45/00 Пристрій для закріплення залізобетонних конструкцій на залізничній платформі або зчепі платформ / Легеза, В. П., Лобас, Л. Г., Мартиненко, М. А. ; заявник - УДУХТ. — № 2001042254 ; заявл. 05.04.2001 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10.

Зібрання