Пристрій для розподілення потоку виробів циліндричної форми (Авторське свідоцтво №100316)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для розподілення потоку виробів циліндричної форми, що складається із підвідного однорядного і відвідного багаторядного пластинчастих конвеєрів із напрямними для виробів, нерухомого перехідного містка і механізму орієнтації виробів, який відрізняється тим, що механізм орієнтації виробів виконаний у вигляді рухомого диска, змонтованого над відвідним конвеєром з можливістю вільного обертання відносно вертикальної осі, який рівномірно розділений на сектори, що включають три ділянки - одну циліндричної форми і дві западини різної глибини, а з протилежної сторони від диска змонтована шарнірно закріплена підпружинена планка. A device for distributing a flow of products of a cylindrical shape, consisting of a single-row and multi-row tapping multi-row conveyor with guides for products, a fixed transient bridge and a product orientation mechanism, characterized in that the orientation mechanism of the products is made in the form of a moving disk mounted above the conveyor outlet the possibility of free rotation relative to the vertical axis, which is evenly divided into sectors comprising three sections - one cylindrical forms and two depressions of different depths, and from the opposite side of the disk mounted shingly fixed spring-loaded strap.

Опис

Ключові слова

конвеєр, диск, conveyor, disc, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 100316 UA С2, МПК(2012.01) В65В 35/30 (2006.01), В65В 5/10 (2006.01), В65В 35/00 Пристрій для розподілення потоку виробів циліндричної форми / Валіулін Г. Р., Костюк В.С., Костюк Є. В., Жарова С. І., заявник Національний університет харчових технологій. – № а 2011 06912; заявл. 01.06.2011; опубл. 10.12.2012, Бюл. №23, 2012.

Зібрання