Монтаж, експлуатація, діагностика та ремонт обладнання м’ясопереробних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У підручнику розглянуто основні методи ведення монтажу, експлуатації, налагодження, діагностики та ремонту обладнання м'ясопереробних підприємств. Наведено основні напрями взаємодії проектних, будівельних, монтажних, контролюючих та інших організацій, методи та способи проведення монтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт основного, допоміжного та додаткового обладнання. Розглянуто основні причини неполадок технологічного обладнання та методи їх усунення, причини зношування і корозії деталей, наведена необхідна документація під час проведення монтажу та ремонту обладнання, описані вимоги до санітарного оброблення технологічного обладнання та охорони навколишнього середовища м’ясопереробних підприємств. The textbook examines the basic methods of installation, operation, adjustment, diagnostics and repair of equipment for meat processing enterprises. The main directions of interaction of design, construction, installation, control and other organizations, methods and methods of carrying out of installation, adjustment and repair of basic, auxiliary and additional equipment are given. The main causes of process equipment faults and methods of their elimination, causes of wear and corrosion of details are considered, the necessary documentation is given during the installation and repair of equipment, requirements for sanitary processing of technological equipment and the protection of the environment of meat processing enterprises are described.

Опис

Ключові слова

монтаж, діагностика, ремонт, експлуатація, неполадки, м’ясопереробне підприємство, обладнання, assembling, diagnostics, repair, operation, trouble, meat processing enterprise, equipment, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Монтаж, експлуатація, діагностика та ремонт обладнання м’ясопереробних підприємств : підручник / І. Г. Бабанов, О. М. Гавва, О. І. Бабанова та інші. – К. : Видавництво «Сталь», 2015. – 600 с.

Зібрання