Підручники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 80
 • Документ
  Оздоровчі продукти – світовий тренд та основний об’єкт перспективних технологій: теорія і практика
  (2023) Сімахіна, Галина Олександрівна; Науменко, Наталія Валентинівна
  Створений з урахуванням нових освітніх технологій підручник відповідає програмі дисципліни й сприятиме отриманню здобувачами навичок, достатніх як базові для кваліфікованого вирішення теоретичних питань і практичних завдань удосконалення перспективних і розроблення нових технологічних процесів перероблення харчової сировини. Новизна концепції підручника – в тому, що він містить найсучасніші теоретичні матеріали щодо використання фізико-хімічних процесів для розвитку принципово нового напряму харчових технологій – індустрії здорового харчування. Експериментальний матеріал супроводжується таблицями та рисунками, які в сукупності створюють панораму розвитку інноваційних технологій у харчовій промисловості України
 • Документ
  Наука як система знань та наукові дослідження
  (2023) Сімахіна, Галина Олександрівна; Науменко, Наталія Валентинівна; Камінська, Світлана Владиславівна
  Створений з урахуванням нових освітніх технологій підручник відповідає програмі дисципліни й сприятиме отриманню здобувачами навичок, достатніх як базові для кваліфікованого вирішення теоретичних питань і практичних завдань проведення експериментальних досліджень як основи виробництва нових оздоровчих продуктів, науково обґрунтованої організації наукових досліджень, розуміння актуальної проблематики технології оздоровчого харчування і використання світового досвіду у даному напрямі. Новизна концепції підручника – в тому, що він містить найсучасніші теоретичні матеріали щодо сутності наукового пізнання, наукового дослідження, категоріального апарату та інформаційного забезпечення. Практичний блок дисципліни містить завдання для самостійної роботи, запитання та завдання для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури
 • Документ
  Поняття категорії здоров’я, якості життя та проблеми «Третього стану»
  (2024) Сімахіна, Галина Олександрівна; Науменко, Наталія Валентинівна; Камінська, Світлана Владиславівна
  Створений з урахуванням нових освітніх технологій підручник відповідає програмі дисципліни й сприятиме отриманню здобувачами навичок, достатніх як базові для кваліфікованого вирішення теоретичних питань і практичних завдань, з‘ясування функціональної ролі у живому організмі основних біокомпонентів харчових продуктів рослинного і тваринного походження. Охарактеризовано організм людини як саморегульовану систему, в якій постійно відбуваються процеси самовідновлення, і на основі досягнень доказової медицини переконливо показано, що саме оптимальне, переважно оздоровче харчування забезпечує нормальний перебіг та ефективність цих процесів
 • Документ
  Основи підприємництва
  (2019) Валінкевич, Наталія Василівна; Біляк, Т. О.; Бірюченко, С. Ю.; Бужимська, Катерина Олександрівна; Виговський, В. Г.; Данкевич, Андрій Євгенович; Денисюк, О. Г.; Кучменко, В. О.; Корнійчук, Ангеліна Анатоліївна; Овандер, Н. Л.; Оверчук, А. В.; Орлова, К. Є.; Павлова, С. І.; Саннікова, С. Б.; Ткачук, Ганна Юріївна; Юрківський, О. Й.
  У підручнику висвітлено теоретичні та правові основи здійснення підприємницької діяльності в Україні, дано характеристику основним видам підприємницької діяльності, розглянуто механізми управління та регулювання підприємництва в Україні
 • Документ
  Обладнання м’ясопереробних виробництв: експлуатація та діагностування
  (2021) Бабанов, Ігор Геннадійович; Малишев, Віктор Володимирович; Ратушенко, Антоніна Тарасівна; Бабанова, Олена Ігорівна
  У підручнику розглянуто правила пусконалагоджувальних робіт, експлуатації, діагностування та ремонту технологічного обладнання м'ясопереробних підприємств. Наведено основні методи та способи проведення пусконалагоджувальних та ремонтних робіт. Наведена система діагностування визначення технічного стану технологічного обладнання. Описано основні причини неполадок і методи їх усунення, причини зносу і корозії обладнання. Висвітлені питання з санітарного оброблення технологічного обладнання та охорона навколишнього середовища
 • Документ
  Інженерна екологія
  (2019) Ісаєнко, Володимир Миколайович; Бабікова, Катерина Олександрівна; Саталкін, Юрій Миколайович; Романов, Микола Сергійович
  У другому виданні підручника розглянуто актуалізовану базову міждис- циплінарну систему теоретичних, методологічних та технологічних знань з інженерної екології для підготовки інженерів синергетичної інноваційної компетентності з орієнтацією на тенденції глобального інноваційного та екологічного імперативів на період до 2030–2050 років; моделі технологіч- ного синергізму четвертої промислової революції. Висвітлено синергетичні основи екологічної інженерії сталого розвитку, системної інженерної еко- логізації виробництва, інфраструктур з посиланням на закордонний досвід та вітчизняні проблеми; розглянуто системну модель екологічно чистого підприємства повного життєвого циклу продукції; аерокосмічні технології екологічної інженерії. Наведено рекомендовані переліки структурних скла- дових професійних компетенцій за спеціальністю «Інженерна екологія» з метою сприяння формуванню моделей інтегрованої інженерно-екологічної компетентності фахівців різної галузевої спеціалізації. Для освітнього ступеня магістра інженерної міждисциплінарної освіти, систем післядипломної освіти та самоосвіти. Буде корисним для виклада- чів закладів вищої освіти у проектуванні інтегрованих моделей професійної компетентності випускників.
 • Документ
  Логістика
  (2022) Марченко, Валентина Миколаївна; Шутюк, Віталій Володимирович
  У підручнику викладено методологічні основи логістики та розкрито сутність основних її функціональних процесів. Розглянуто базові поняття логістики та охарактеризовано компоненти логістичної системи підприємства. Розкрито способи організації базових логістичних операцій та представлено показники оцінювання ефективності виконання логістичних функцій. У кінці кожного розділу подаються питання та тести для самостійного контролю знань. Підручник призначений для здобувачів вищої освіти та викладачів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями “Економіка”, «Харчові технології та «Менеджмент», слухачів системи підвищення кваліфікації, для управлінців і фахівців підприємств та всіх, хто організовує та управляє логістичними процесами. The textbook describes the methodological foundations of logistics and reveals the essence of its main functional processes. The basic concepts of logistics are considered and the components of the logistics system of the enterprise are characterized. The methods of organizing basic logistics operations are disclosed and the indicators for evaluating the performance of logistics functions are presented. At the end of each chapter, there are questions and tests for independent control of knowledge. The textbook is intended for students of higher education and teachers of higher educational institutions studying in the specialties "Economics", "Food technologies and "Management", students of the system professional development for managers and specialists of enterprises and everyone who organizes and manages logistics processes.
 • Документ
  Логістика
  (2021) Марченко, Валентина Миколаївна; Шутюк, Віталій Володимирович; Ємцев, Віктор Іванович
  У навчальному посібнику викладено методичні основи поточного планування, раціональної організації та ефективного контролю за реалізацією всіх функціональних процесів у логістиці. Розглянуто базові методичні підходи та специфічний інструментарій вирішення практичних задач управління всіма функціональними видами логістики. Розкрито способи організації базових логістичних операцій та представлено показники оцінювання ефективності виконання логістичних функцій. У кінці кожного розділу подаються питання та тести для самостійного контролю знань. Підручник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Економіка», слухачів системи підвищення кваліфікації, для управлінців і фахівців підприємств та всіх, хто організовує та управляє логістичними процесами. The textbook outlines the methodological foundations of current planning, rational organization and effective control over the implementation of all functional processes in logistics. Basic methodological approaches and specific tools for solving practical problems of management of all functional types of logistics are considered. The methods of organization of basic logistics operations are revealed and the indicators of evaluation of efficiency of performance of logistic functions are presented. At the end of each section there are questions and tests for independent control of knowledge. The textbook is intended for students and teachers of higher education institutions majoring in "Economics", students of the advanced training system, for managers and specialists of enterprises and all those who organize and manage logistics processes.
 • Документ
  Логістика
  (2018) Марченко, Валентина Миколаївна; Шутюк, Віталій Володимирович
  У підручнику викладено методологічні основи логістики та розкрито сутність основних її функціональних процесів. Розглянуто базові поняття логістики та охарактеризовано компоненти логістичної системи підприємства. Розкрито способи організації базових логістичних операцій та представлено показники оцінювання ефективності виконання логістичних функцій. The textbook outlines the methodological foundations of logistics and reveals the essence of its main functional processes. The basic concepts of logistics are considered and the components of the logistics system of the enterprise are characterized. The methods of organization of basic logistics operations are revealed and the indicators of evaluation of efficiency of performance of logistic functions are presented.
 • Документ
  Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини. Розділ 4. Білкові, вуглеводні та жирові компоненти у виробництві молочних продуктів
  (2020) Грек, Олена Вікторівна; Онопрійчук, Олена Олександрівна
  Розглянуто наукові основи безвідходних технологій відновлюваної молочної сировини, наведено характеристику ресурсів різного походження та готових продуктів, параметри сучасних технологічних операцій виробництва, в тому числі концентрування та розділення знежиреного молока, маслянки та сироватки різними способами – баромембранними методами, електродіалізом, сушінням, згущенням. Подано характеристики основних видів високопродуктивного технологічного обладнання для теплового та механічного оброблення. Теоретичні аспекти впровадження безвідходних технологій поєднано з реальними технологічними схемами виробництва таких продуктів, як свіжі та ферментовані напої, молочно-білкові концентрати, казеїн, лактоза, лактулоза, копреципітати та ін. Для студентів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти, а також фахівців молочної промисловості.
 • Документ
  Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності
  (2018) Андрощук, Георгій Олександрович; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Прохоров-Лукін, Григорій Вікторович; Шульпін, Ігор Леонідович
  Наведено теоретико - правові засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності, обґрунтування методичних підходів визначення збитків для покращення судової практики, порівняння відшкодування збитків при порушенні прав інтелектуальної власності в країнах ЄС з вимогами в Україні, закордонний досвід відшкодування збитків з використанням подвійного розміру ліцензійних відрахувань та збитки від дій патентних тролів.Науково-практичне видання розраховане на науковців, аспірантів, спеціалістів з юридичних та економічних спеціальностей, судових експертів, які пов’язані з дослідженнями у сфері інтелектуальної власності.
 • Документ
  Сучасні технології молочних продуктів
  (2018) Савченко, Олександр Аркадійович; Грек, Олена Вікторівна; Красуля, Олена Олександрівна
  У підручнику наведено характеристику молочної сировини для сучасних молочних продуктів. Представлено способи оброблення як сировини, так і різних складових молочного походження. Особливу увагу приділено опису ефективних пакувальних рішень для збереження якості та безпечності сучасних молочних продуктів. Розглянуто технології питних видів молока, кисломолочних продуктів та замінників незбираного молока. Коротко описані сучасні технології виробництва молочно-білкових концентратів з використанням згущення та сушіння або баромембранного оброблення. The textbook describes the characteristics of dairy raw materials for modern dairy products. Presented are methods of processing both raw materials and various components of milk origin. Particular attention is paid to the description of effective packaging solutions for preserving the quality and safety of modern dairy products. The technologies of drinking types of milk, dairy products and substitutes of whole milk are considered. The modern technologies of production of milk and protein concentrates with the use of condensation and drying or baromembrane treatment are briefly described.
 • Документ
  Податки. Податкова система
  (2018) Бойко, Світлана Василівна
  у розділі розкрито економічну сутність податків, визначено елементи податку, принципи побудови податкової системи, особливості загальнодержаних та місцевих податків. In the section economic essence of taxes, the elements of the tax, the principles of the tax system, the features of national and local taxes are disclosed.
 • Документ
  Бюджет. Бюджетна система
  (2018) Юхименко, Петро Іванович; Бойко, Світлана Василівна; Голубка, С. М.
  У розділі визначено соціально-економічну сутність, необхідність та призначення бюджету, принципи побудови бюджетної системи, бюджетний процес в Україні, а також видатки бюджету, його доходи та їх класифікацію.The section defines the socio-economic essence, the necessity and purpose of the budget, the principles of budget system construction, the budget process in Ukraine, as well as budget expenditures, their revenues and their classification.
 • Документ
  Інноваційне обладнання молокопереробних підприємств
  (2019) Бабанов, Ігор Геннадійович; Гавва, Олександр Миколайович; Бабанова, Олена Ігорівна; Житнецький, Ігор Володимирович; Ястреба, Сергій Петрович
  Підручник призначений для поглибленого вивчення дисципліни «Інноваційне обладнання галузі» студентам освітнього ступеня магістр, які навчаються за освітньою програмою «Інжиніринг харчових виробництв». Зміст представленого рукопису підручника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки студентів, які навчаються за напрямом 133 «Галузеве машинобудування», в яку входить дисципліна «Технологічне обладнання галузі». Запропонований варіант підручника складається з окремих розділів, взаємопов’язаних між собою. Інформація надана від загальної до конкретної. Кожен розділ присвячений окремій групі технологічного обладнання для перероблення молока: виготовлення окремих видів молочної продукції із застосуванням сучасного обладнання та раціональних способів виробництва. The textbook is intended for in-depth study of the discipline "Innovative equipment of the branch" for students of educational degree, who are studying under the educational program "Engineering of food production". The content of the submitted manuscript of the textbook corresponds to the educational and vocational training program of students studying in the direction 133 "Sectoral engineering", which includes the discipline "Technological equipment of the industry". The proposed version of the textbook consists of separate sections interconnected. Information is from general to specific. Each section is devoted to a separate group of processing equipment for milk processing: the production of certain types of dairy products with the use of modern equipment and rational methods of production.
 • Документ
  Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок
  (2018) Українець, Анатолій Іванович; Сімахіна, Галина Олександрівна; Науменко, Наталія Валентинівна
  Створений з урахуванням нових освітніх технологій, підручник відповідає програмі дисципліни й сприятиме отриманню студентами навичок, достатніх як базові для кваліфікованого вирішення теоретичних питань і практичних завдань удосконалення перспективних і розроблення нових технологічних процесів перероблення сільськогосподарської, лікарської сировини та вторинних сировинних ресурсів на готові продукти, які відповідають головному призначенню – повноті задоволення детермінованого споживача комплексом і оптимальним співвідношенням нутрієнтів для підтримання адекватного матеріального та енергетичного балансу організму. Новизна концепції підручника полягає в тому, що він містить найсучасніші теоретичні матеріали щодо використання фізико-хімічних процесів для розвитку принципово нового напряму харчових технологій – індустрії здорового харчування. Експериментальний матеріал супроводжується таблицями та рисунками, які в сукупності створюють панораму розвитку інноваційних технологій у харчовій промисловості України.
 • Документ
  Біологічно активні речовини в харчових технологіях
  (2016) Сімахіна, Галина Олександрівна; Стеценко, Наталія Олександрівна; Науменко, Наталія Валентинівна
  У підручнику наведено теоретичні та практичні результати дослідження хімічного складу і функціональної ролі у живому організмі широкого спектру біологічно активних речовин рослинного та тваринного походження. Обґрунтовано доцільність та перспективність використання рослинної сировини, в тому числі дикорослої, для збагачення харчових основ з метою отримання нових видів харчової продукції, напівфабрикатів, напоїв з оптимізованим складом основних нутрієнтів, високоефективної та абсолютно безпечної для споживачів. Узагальнено практичний досвід виробництва поліфункціональних рослинних збагачувачів із підвищеним вмістом біологічно активних речовин та їх використання у харчових технологіях. Для студентів, магістрів, аспірантів, наукових співробітників та фахівців харчової промисловості.
 • Документ
  Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості
  (2018) Серьогін, Олександр Олександрович; Осьмак, Олексій Олексійович; Риндюк, Дмитро Вікторович
  Розвиток науково-технічного прогресу, зростання населення Землі та покращення його добробуту призвели до різкого збільшення світових обсягів ресурсоспоживання. Значимість та гострота цієї проблеми зростає з кожним роком. Тому в умовах ринкової економіки необхідно організовувати виробництво на основі принципів ресурсозбереження, що в свою чергу підвищить ефективність галузей харчової промисловості в цілому. Експертами-аналітиками встановлено, що результативного та повноцінного використання ресурсів у XXI столітті можна досягти шляхом оцінювання всього технологічного ланцюга з позиції ресурсозбереження, що включає як процеси підготовки і переробки сировини так і технологічні процеси. Комплексний аналіз процесів інтенсифікації, ресурсозбереження, інновації та модернізації показує, що для їх втілення у реальні виробничі умови харчових підприємств необхідно створити певні передумови, які в більшості направлені на організацію ефективного управління якістю готових продуктів та 100 %-го використання ресурсного потенціалу. The development of scientific and technological progress, the growth of the Earth's population and the improvement of its welfare led to a sharp increase in global volumes of resource consumption. The significance and severity of this problem grows with each passing year. Therefore, in a market economy, it is necessary to organize production based on the principles of resource conservation, which, in turn, will increase the efficiency of the branches of the food industry as a whole. Experts-analysts have found that the efficient and full use of resources in the 21st century can be achieved by assessing the entire technological chain from the standpoint of resource conservation, which includes both the processes of preparation and processing of raw materials and technological processes. A comprehensive analysis of intensification, resource conservation, innovation and modernization processes shows that in order to implement them in real production conditions of food enterprises, certain conditions must be created, which in the majority are aimed at the organization of efficient quality management of finished products and 100% utilization of the resource potential.
 • Документ
  Монтаж, експлуатація, діагностика та ремонт обладнання м’ясопереробних підприємств
  (2015) Бабанов, Ігор Геннадійович; Гавва, Олександр Миколайович; Бабанова, Олена Ігорівна; Чепелюк, Олександр Миколайович; Беседа, Сергій Дмитрович
  У підручнику розглянуто основні методи ведення монтажу, експлуатації, налагодження, діагностики та ремонту обладнання м'ясопереробних підприємств. Наведено основні напрями взаємодії проектних, будівельних, монтажних, контролюючих та інших організацій, методи та способи проведення монтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт основного, допоміжного та додаткового обладнання. Розглянуто основні причини неполадок технологічного обладнання та методи їх усунення, причини зношування і корозії деталей, наведена необхідна документація під час проведення монтажу та ремонту обладнання, описані вимоги до санітарного оброблення технологічного обладнання та охорони навколишнього середовища м’ясопереробних підприємств. The textbook examines the basic methods of installation, operation, adjustment, diagnostics and repair of equipment for meat processing enterprises. The main directions of interaction of design, construction, installation, control and other organizations, methods and methods of carrying out of installation, adjustment and repair of basic, auxiliary and additional equipment are given. The main causes of process equipment faults and methods of their elimination, causes of wear and corrosion of details are considered, the necessary documentation is given during the installation and repair of equipment, requirements for sanitary processing of technological equipment and the protection of the environment of meat processing enterprises are described.
 • Документ
  Гігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв
  (2017) Чепелюк, Олена Олександрівна; Єщенко, Оксана Анатоліївна; Доломакін, Юрій Юрійович
  Висвітлено питання гігієнічного дизайну технологічного обладнання, який може істотно зменшити ризики, пов’язані із забрудненням харчових продуктів у процесі виробництва. Розглянуто основні положення щодо вибору конструкційних матеріалів, необхідної чистоти оброблення поверхонь, які контактують з продуктом. Подано рекомендації з виконання окремих елементів конструкції та їхніх з’єднань з метою запобігання застійним зонам. Комплексно описано проблеми, пов’язані з конструюванням технологічних трубопровідних систем. Наведено основні відомості, потрібні для конструювання систем очищення обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників харчової і суміжних галузей промисловості. The issue of hygienic design of technological equipment is considered which can significantly reduce the risks associated with contamination of food products during the production process. The main provisions concerning the choice of structural materials, the necessary roughness of surfaces that are in contact with the product are considered. The recommendations for the manufacturing of some elements of the design and their joints are guided to prevent dead zones formation. The problems associated with the design of technological pipelines are described in detail. The basic information necessary for the design of equipment cleaning systems is given. This manual is for students of higher educational institutions studying in the specialty "Equipment for processing and food production". May be useful for engineering and technical workers in the food industry and related industries.