Пневматичний мехатронний модуль дозування рідкої продукції (Патент на корисну модель № 131290)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пневматичний мехатронний модуль дозування рідкої продукції містить дозатор дозованого продукту, впускний та випускний клапани та привод. Корпус дозатора виконано конусної форми з кришкою зверху та з'єднано з конусним соплом клапана, до якого на виході приєднано датчик витрат рідини. В центрі кришки корпуса дозатора встановлена кришка з випускними клапанами для подачі рідини. До кришки приєднано корпус керування, виконаний з гнучкого шлангу, зверху якого встановлена верхня кришка з патрубком для подачі стисненого повітря, з'єднана зі штоком, на кінці якого прикріплено випускний клапан конусної форми. Всередині корпусу керування розташована пружина. Датчик витрат рідини сопла з'єднано з електричною системою розподільника з пропорційним керуванням, пов'язаним з патрубком для подачі стисненого повітря. The pneumatic mekhatronnykh the module of dispensing of liquid products contains the batcher of the dosed product, inlet and final valves and the drive. The case of the batcher is executed a conical form with a cover from above and connected to a conical nozzle of the valve to which at the exit the liquid flow sensor is attached. In the center of a cover of the case of the batcher the cover with final valves for fluid supply is established ​​. The building of management executed from a flexible hose, from above which the top cover with a branch pipe for supply of compressed air connected to a rod on which end the final valve of a conical form is attached is established ​​ is attached to a cover. In the building of management the spring is located. The flow sensor of liquid of a nozzle are connected to the electric system of the distributor with the proportional management connected with a branch pipe for supply of compressed air.

Опис

Ключові слова

корисна модель, дозатор, мехатронний модуль, рідка продукція, useful model, batcher, mechatronic module, liquid products, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 131290, МПК B65B 3/34 (2006.01), G01F 11/00, G01F 13/00. Пневматичний мехатронний модуль дозування рідкої продукції / Якимчук М.В., Іванова Л.І.; Горчакова О.М., Токарчук С.В., Марцинкевич Л.В., Чепелюк О.М.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201807503; заявл. 04.07.2018; опубл. 10.01.2019р., бюл. №1.

Зібрання