Передумови формування стратегії інвестиційної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток підприємства веде до збільшення його потенціалу, що сприяє розвитку підприємництва та підвищенню ефективності господарської діяльності. Інвестиційна стратегія будь-якого підприємства є невід'ємною частиною його загальної економічної стратегії і передбачає ефективне використання різних форм інвестування для забезпечення високої ринкової вартості підприємства і стійких темпів його розвитку. Формування такої стратегії вимагає її чіткого узгодження з фінансовою стратегією підприємства, оскільки саме вона визначає напрямок розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. Розробка інвестиційної стратегії підприємства передбачає комплексний і всебічний аналіз всіх елементів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, а також узгодження цих цілей і заходів щодо їх досягнення із загальною стратегією підприємства. The development of the enterprise leads to an increase in its potential, which contributes to the development of entrepreneurship and increasing the efficiency of economic activity. The investment strategy of any enterprise is an integral part of its general economic strategy and involves the effective use of various forms of investment to ensure a high market value of the enterprise and sustainable rates of its development. The formation of such a strategy requires its clear coordination with the company's financial strategy, because it determines the direction of the company's development in the long term. The development of the enterprise's investment strategy involves a comprehensive and comprehensive analysis of all elements of the enterprise's internal and external environment, as well as the coordination of these goals and measures to achieve them with the enterprise's general strategy.

Опис

Ключові слова

розвиток підприємства, інвестиційна стратегія, комплексний аналіз, внутрішнє та зовнішнє середовище, enterprise development, investment strategy, comprehensive analysis, internal and external environment, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Михайленко, О. В. Передумови формування стратегії інвестиційної діяльності підприємства / О. В. Михайленко // Innovative development of science and education : abstracts of III International scientific and practical conference Athens, Greece 24-26 May 2020. – Athens, Greece, 2020. – Pp. 486–492