Ощадливе виробництво у формуванні ринкової вартості промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запровадження концепції ощадливого виробництва забезпечує виявлення джерел і місць виникнення прихованих втрат, їх ідентифікацію та усунення (мінімізацію). Обґрунтовано методичний підхід до систематизації чинників формування вартості промислового підприємства з виділенням серед них ключових. Доведено доцільність застосування ощадливого виробництва у формуванні вартості промислового підприємства, що сприяє задоволенню попиту споживачів і, як наслідок, досягненню стратегічної мети – збільшення ринкової вартості підприємства з метою забезпечення добробуту власників з урахуванням легітимних інтересів широкого кола зацікавлених сторін. The introduction of the concept of lean manufacturing enables identification of sources and location of the hidden losses, their identification and elimination (minimization). Substantiated methodical approach to the systematization of cost factors in the formation of an industrial enterprise with the release of the key. The expediency of the application of lean manufacturing in the formation of the cost of industrial enterprise that contributes to the satisfaction of consumer demand and, consequently, the strategic goal - increasing the market value of the company to ensure the welfare of the owners, taking into account the legitimate interests of a large number of stakeholders.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, ощадливе виробництво, втрати, принципи ощадливого виробництва, оцінка вартості підприємства, principe lean production, lean production, measuring the value of company, economic value added

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Ощадливе виробництво у формуванні ринкової вартості промислового підприємства / І. В. Колос // Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи : сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна – Херсон: «Наука и икономика», 2014. – Т. 2. - С. 116-121.