Пристрій для укладання пляшок в тару (Патент на винахід № 59226)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до пакувальної техніки. Пристрій для укладання пляшок в тару, який складається із конвеєрів для подачі пляшок в тару, механізму орієнтації і фіксації тари, столу-накопичувача для формування шару пляшок, нерухомої напрямної з прямолінійними та криволінійною ділянками, важільного механізму переміщення шару пляшок, шатун якого за допомогою ролика контактує з нерухомою напрямною і змонтовану на консолі захватну головку для пляшок, при цьому консоль жорстко з'єднана з роликом. Нерухома напрямна має додаткову криволінійну ділянку та перемикачі ходу ролика з однієї частки криволінійної ділянки на іншу, які з'єднані з пружинами, а привід пристрою виконаний у вигляді кривошипно-шатунного механізму, шатун якого жорстко з'єднаний з зубчастим сектором, що має рухому вісь обертання і входить в зачеплення з колесом, яке розташоване на одному валу з привідним важелем механізму переміщення, вісь обертання якого зміщена відносно центрів кривини криволінійних ділянок нерухомої напрямної. The invention relates to packaging machinery. Device for placing bottles into package composed of conveyors for feed of bottles into package, mechanism of orientation and fixation of package, accumulator table for forming a layer of bottles, immovable guide with rectilinear and curvilinear areas, lever mechanism of displacement of layer of bottles, connecting rod of said lever with the help of roller contacts with immovable guide, and retention knob for bottles mounted on console that is rigidly connected with roller. Immovable guide has additional curvilinear area and switches of roller travel from one part of curvilinear area to another, said switches are connected by springs, and drive of device is made in the form of crank mechanism, connecting rod of which is rigidly connected with ratchet latch having movable axis of rotation and engages wheel located on common shaft with operating lever of displacement mechanism, its axis of rotation is displaced relative to centers of curvature of curvilinear areas by immovable guide.

Опис

Ключові слова

захватна головка, нерухома криволінійна напрямна, ролик, перемикач, важільний механізм переміщення, seizure head, still curvilinear directing, roller, switch, lever mechanism displacement, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент № 54241A, B 65 В 21/00. Пристрій для укладання пляшок / Грицай О. Г. Ковальов О. І , Пітра М. М.,Любімов В. М. — № 20021210233; заявл. 18.12.2002; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8.

Зібрання