Оцінка ефективності біоцидних препаратів полігексаметиленгуанідинової природи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Молодь і поступ біології

Анотація

Нинішня складна епідеміологічна ситуація потребує підвищеної уваги до профілактики інфек­ційних захворювань. Одними із найперспективніших препаратів останнього покоління є високомолекулярні сполуки - поліалкіленгуанідини. Вони проявляють високу бактерицидну та фунгіцид­ну дію. Оцінка ефективності дії біоцидів стосовно тест-культур на різних носіях показала, що повна інактивація мікроорганізмів спостерігається на бавовняній тканині. Встановлено, що найбільша знеза­ражувальна дія поліалкіленгуанідинових препаратів спостерігається на гладкій, щільній поверхні. Ви­явлено здатність біоцидів зберігати активність при збільшенні мікробного навантаження за винятком спор грибів. The current complex epidemiological situation requires more attention to the prevention of infectious diseases. One of the most promising drugs is the latest generation of high-molecular compounds - polialkilenhuanidyny. They exhibit high bactericidal and fungicidal effect. Evaluation of the effectiveness of biocides regarding test cultures in different media showed that complete inactivation of microorganisms observed on cotton fabric. Found that the most disinfecting effect polialkilenhuanidynovyh preparations are on a smooth, dense surface. Biocides found to maintain activity with increasing microbial load except spores.

Опис

Ключові слова

високомолекулярні сполуки, macromolecular compounds, поліалкіленгуанідини, polialkilenhuanidyny, бактерицидна дія, bactericidal action, фунгіцидна дія, fungicidal action, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Передій, Ю. І. Оцінка ефективності біоцидних препаратів полігексаметиленгуанідинової природи / Ю. І. Передій, Н. М. Грегірчак // Молодь і поступ біології. - 2011. - С. 8-9.