Процеси лущення волоських горіхів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Плоди волоських горіхів мають різні геометричні параметри, форму, товщину оболонки. Ці відхилення, поруч із сортовими особливостями, призводять до ускладнень процесів лущення. У статті здійснено феноменологічний аналіз, який стосується оцінок параметрів впливу на взаємозв ’язки між силовими діями, їх спрямуванням і вологістю горіхів на величини деформацій та їх наслідків щодо руйнування оболонок і звільнення ядер плодів. До числа параметрів впливу віднесено додатковий параметр — швидкість здійснення деформацій, представлено результати визначення потенціальної енергії деформації оболонок горіхів і потужності деформаційних та енергетичних впливів. Результати досліджень представлені співвідношеннями між параметрами експериментів на основі впливів вологості, швидкості навантаження та орієнтації горіхів відносно напрямку силової дії.Fruits of walnuts have different geometric parameters, shape, thickness of the shell. These deviations along with the varietal characteristics lead to complications of peeling processes. The paper deals with the phenomenological analysis concerning the estimation of the parameters of influence on the interrelationship between force actions, their direction and the humidity of nuts on the values of deformations and their consequences for the destruction of shells and the release of fetal nuclei. Among the parameters of influence are an additional parameter — the rate of deformation, the results of determining the potential energy deformation of the shells of nuts and the power of deformation and energy influences are presented. The results of the research are represented by the relationships between the parameters of experiments based on the effects of humidity, loading speed and orientation of nuts relative to the direction of force.

Опис

Ключові слова

волоські горіхи, лущення, shell, оболонка, walnuts, shelling, швидкість деформації, strain rate, вологість, орієнтація, humidity, силова дія, orientation, forceful action, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Українець, А. І. Процеси лущення волоських горіхів / А. І. Українець, О. В. Негрей // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 3. – С. 135–144.

Зібрання