Методи визначення соціально-економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У період розвитку ринкових механізмів та бурхливого розквіту під-приємництва, в умовах діючої економіки в Україні досить актуальною задачею для теорії і практики господарювання є розробка і використання механізмів забезпечення безпеки розвитку українських підприємств. 61 Протягом останніх років більшість вітчизняних підприємств та фінансо- во-кредитних установ створили у власній структурі спеціальні підрозді- ли для забезпечення безпеки відповідних суб'єктів господарювання. Проте такі підрозділи ще не мають створеної, ефективної та функціона- льної системи забезпечення соціально-економічної безпеки та оцінюван-ня її рівня на підприємствах. During the development of market mechanisms and the rapid flowering of Entrepreneurship, in terms of the current economy in Ukraine is quite urgent task for the theory and practice of management is to develop and use mechanisms to ensure the safety of Ukrainian enterprises. In recent years, most domestic enterprises and financial in-credit institutions established in their own special structure pidrozdi-ly for safety relevant entities. However, these units do not have established efficient and functional system of flax socio-economic security and Ratings-tion of its enterprises.

Опис

Ключові слова

діюча економіка, господарювання, корпоративна безпека, математична формалізація, current economy, menage, corporate Security, mathematical formalization, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Венглюк, І. В. Методи визначення соціально-економічної безпеки підприємства / І. В. Венглюк // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. — С. 61-64.