Спосіб виробництва морозива молочно-овочевого, збагаченого комплексом білків (патент на корисну модель № 152079 U UA)

Анотація

Спосіб виробництва морозива молочно-овочевого, збагаченого комплексом білків включає приймання та підготовку молочної сировини, підготовку рослинної сировини, складання суміші, фільтрування, пастеризацію, охолодження, визрівання, фризерування, фасування, загартування, упакування та зберігання. Як рослину сировину використовують пектинвмісне пюре, отримане шляхом ферментолізу за температури 40…45 °C протягом 2…3 год., активної кислотності 4...4,5 од. рН та із застосуванням ферменту з пектолітичною активністю 30 од/г з наступною інактивацією шляхом підігрівання до температури 90…95 °C. При складанні суміші додатково вносять комплекс білків (міцелярний казеїн, концентрат сироваткових білків) у кількості 1,5…2,0 %, який попередньо розчиняють у частині сироватки підсирної, підігрітої до температури 40…45 °C, та піддають набуханню протягом 20….30 хв. The method of production of milk-vegetable ice cream enriched with a complex of proteins includes the reception and preparation of dairy raw materials, preparation of plant raw materials, composition of the mixture, filtering, pasteurization, cooling, ripening, freezing, packing, hardening, packaging and storage. Pectin-containing puree, obtained by enzymolysis at a temperature of 40...45 °C for 2...3 hours, with an active acidity of pH 4...4.5 units, is used as a plant raw material, and using an enzyme with a pectolytic activity of 30 units/g followed by inactivation by heating to a temperature of 90...95 °C. When preparing the mixture, a complex of proteins (micellar casein, whey protein concentrate) is additionally added in the amount of 1.5...2.0%, which is previously dissolved in part of the curd whey, heated to a temperature of 40...45 °C, and subjected to swelling for 20.... 30 min.

Опис

Ключові слова

молочно-овочеве морозиво, гідроліз протопектину, міцелярний казеїн, концентрат сироваткових білків, сироватка молочна, кафедра технології молока і молочних продуктів, milk-vegetable ice cream, hydrolysis of protopectin, micellar casein, whey protein concentrate, milk whey

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 152079 U UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива молочно-овочевого, збагаченого комплексом білків / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Сапіга В. Я., Кузьмик У. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 2021 05410 ; заявл. 24.09.2021 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43

Зібрання