Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ринок праці в готельному бізнесі ставав усе більш динамічним, цьому сприяла поява сотень нових проектів для Євро-2012, де мали попит і менеджери вищої й середньої ланки, і якісний інженерний персонал, фахівці робочих професій. Ситуацію в цілому ускладнюють зростаючі вимоги до заробітної плати всіх категорій працівників, недостатня професійна підготовка молоді, що приходить у готельний бізнес із навчальних закладів, і найчастіше нестача будь-якої робочої сили у цілому. Через вкрай нестабільну ситуацію в України та проблемами які постали перед нашим народом та владою дедалі важче постає вивести готельний бізнес України на міжнародну арену. The labor market in the hospitality industry was becoming more dynamic, this contributed to the emergence of hundreds of new projects for Euro 2012, where they demand of top and middle management, and quality engineering staff, specialists trades. The situation in general make it difficult to increasing demands on wages of all categories of workers, insufficient training of young people coming into the hotel business of education, and often lack any labor in general. Because of the extremely volatile situation in Ukraine and the problems faced by our people and the government appears increasingly difficult to bring the hotel business Ukraine in the international arena.

Опис

Ключові слова

готельна індустрія, Євро-2012, ринок праці, hotel industry, Euro 2012, labor market, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Чернякова, П. Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії / П. Чернякова, Т. Примак // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : міжнародна науково-практична конференція, 25-27 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 272-273.