Планування якості продукції на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Управлiння якiстю продукцiї передбачає застосування функцiй управлiння як одну iз складових системи управлiння. Вони виражають види органiзацiйної дiяльностi, що утворилися внаслiдок розподiлу i спецiалiзацiї працi в сферi управлiння, сукупнiсть взаємозв’язкiв та взаємодiю суб’єктiв i об’єктiв. Основою системи на пiдприємствах є орган управлiння якiстю продукцiї, який здiйснює планування, контроль, облiк якостi продукцiї та iншi функцiї, спираючись на принципи управлiння якiстю, методи контролю та аналiзу якостi на основi стандартiв і iншої нормативно-технiчної документацiї. Managing the quality of products involves the use of management functions as one of the components of the control system. They express the types of organizational activity that arose from the distribution and specialization of labor in the field of management, the combination of interactions and the interaction of subjects and objects. The basis of the system at the enterprises is the quality control department, which carries out planning, control, quality control of the product and other functions, based on the principles of quality management, methods of quality control and analysis based on standards and other normative and technical documentation.

Опис

Ключові слова

система управління, продукт, підприємство, якість, system management, product, enterprise quality, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Планування якості продукції на підприємстві / Ю. Л. Труш, А. О. Заїнчковський // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. – К., 2017. - С. 78-82.