Вивчення та оптимізація процесу пресування сухарних брикетів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено вплив крупності крихти та величини тиску пресування на основні структурно-механічні властивості сухарних брикетів. Встановлено прямо пропорційну залежність досліджуваних показників від обраних параметрів. Здійснено математичний опис одержаних кривих. The influence of the size of the crumb and the size of pressing pressure on the basic structural and mechanical properties of crumb briquettes is studied. A direct proportional dependence of the studied parameters on the selected parameters is established. A mathematical description of the obtained curves was carried out.

Опис

Ключові слова

сухарні брикети, технологія, оптимізація, пресування, тиск, крупність, crumb briquettes, technology, optimization, pressing, pressure, fineness, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Землинська, М. Вивчення та оптимізація процесу пресування сухарних брикетів / М. Землинська, С. Рибалко, В. Махинько // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 156.