Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Контроль якості та безпеки продуктів галузі»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Контроль якості та безпеки продуктів галузі» містять послідовність виконання лабораторних робіт, перелік обладнання, реактивів, матеріалів, необхідних для виконання робіт, опрацювання отриманих результатів, правила з техніки безпечного проведення робіт у хімічній лабораторії та список рекомендованих літературних джерел.
Guidelines for laboratory works in discipline “Quality and safety control of branch products” enclose the sequence of laboratory works fulfillment, list of equipment, reagents, materials necessary for the works fulfillment, results handling, the rules of safe work in chemical laboratories and a list of recommended literature.

Опис

Ключові слова

контроль якості, quality safety control, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Контроль якості та безпеки продуктів галузі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: Т. І. Романовська.- К.: НУХТ, 2012.- 25 с.