Оподаткування торгівлі цінними паперами в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведене дослідження особливостей та умов оподаткування операцій з цінними паперами в Україні було здійснено на основі використані теоретичних методів наукових досліджень (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, класифікація тощо), а також ґрунтується на аналізі діючих нормативних документів України, низки підзаконних актів та роз’яснень компетентних органів державної влади. The conducted study of the peculiarities and conditions of taxation of transactions with securities in Ukraine was carried out on the basis of the use of theoretical methods of scientific research (analysis, synthesis, abstraction, generalization, induction, deduction, explanation, classification, etc.), and is also based on the analysis of current regulatory documents of Ukraine, a number of by-laws and explanations of competent state authorities.

Опис

Ключові слова

податки, цінні папери, податковий кодекс, ставка оподаткування, пільги, кафедра маркетингу, taxes, securities, tax code, tax rate, benefits

Бібліографічний опис

Синишин, В. В. Оподаткування торгівлі цінними паперами в Україні / В. В. Синишин, М. І. Арич // Сучасні тенденції розвитку економіки та обліку: наукові горизонти : Всеукраїнська науково-практична конференція 23 березня 2023 р. – Луцьк : ДВНЗ «ДонНТУ». 2023. – С. 95-96