Пропозиції з удосконалення організації оплати праці на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Організація оплати праці - одна з ключових проблем в сучасній економіці України. На всіх етапах розвитку економіки заробітна плата була одним з головних чинників, що забезпечують ефективну систему матеріального стимулювання працівників і що формують мотиваційний механізм трудової активності. Від її успішного рішення багато в чому залежать як підвищення ефективності виробництва, так і зростання добробуту людей, сприятливий соціально-психологічний клімат в суспільстві. Оплата праці є основним інструментом підвищення ефективності праці працівників. Organization of wages - one of the key problems in the modern economy of Ukraine. At all stages of economic development wages were one of the main factors that provide an effective system of financial incentives for workers and forming a motivational mechanism of labor activity. From the successful solution depends largely on how to improve production efficiency and the welfare of the people favorable socio-psychological climate in society. Wages are a major tool for improving the efficiency of workers.

Опис

Ключові слова

пропозиції, оплата праці, підприємство, deals, wages, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Левчук, О. Пропозиції з удосконалення організації оплати праці на підприємстві /Олександр Левчук, Олена Драган // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 197-198.