Навчання граматики польської мови на основі моделі морфології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасна інформатизація освіти вимагає розроблення нових підходів до процесу навчання. Щоб отримати ефект від застосування інформаційних технологій, слід змінити і структуру навчального матеріалу. Викладання слов’янських мов у інших слов’яномовних країнах має свою специфіку, зокрема більшого значення набуває вивчення граматики. Розроблення навчальної системи, що базується на моделі мови, дозволяє гнучкіше й ефективніше керувати процесом навчання та враховувати при цьому індивідуальні труднощі та потреби студентів. Modern informatization of education requires the development of new approaches to learning. To get the effect of the use of information technology, change the structure and educational material. Teaching Slavic languages in other countries slov'yanomovnyh has its own specifics, including increasingly important grammar. Development of a training system based on the language model allows more flexibility and more control over the learning process and thus take into account individual difficulties and needs of students.

Опис

Ключові слова

моделювання мови, словозміна, граматика, електронні засоби навчання, inflection, language model, e-learning, grammar, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Костіков, М. П. Навчання граматики польської мови на основі моделі морфології / М. П. Костіков // Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій : міжнар. наук. конф. MegaLing 2013, 20–21 листопада 2013 р. — К., 2013. — С. 2.