Методичні підходи до стратегічного планування на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Грамотне та ефективне стратегічне планування є ключовим моментом у вирішенні проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, особливо в умовах нестабільного кризового економічного середовища. Стратегічне планування – це постійно повторюваний замкнутий цикл, який безперервно реалізується в організації. Оцінка діяльності організації та аналіз зовнішнього середовища одночасно є і початком, і кінцем цього циклу. У той же час основні напрямки діяльності, план конкурентної боротьби, створення переваг, коригування корпоративної культури, формування організаційної структури, яка відповідає зміненим стратегічним орієнтирам, – все це піддається змінам в залежності від ступеня мінливості зовнішнього середовища, в якому діє підприємство. Competent and effective strategic planning is the key to improving the competitiveness of industrial enterprises, especially in an unstable economic environment. Strategic planning is a constantly repeating closed cycle that is continuously implemented in an organisation. Assessment of the organisation's performance and analysis of the external environment are both the beginning and the end of this cycle. At the same time, the main directions of activity, the plan of competitive struggle, creation of advantages, adjustment of corporate culture, formation of the organisational structure that meets the changed strategic guidelines - all this is subject to changes depending on the degree of variability of the external environment in which the enterprise operates.

Опис

Ключові слова

підприємство, планування, стратегічне планування, enterprise, planning, strategic planning, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Методичні підходи до стратегічного планування на підприємстві. / Н. С. Скопенко, А. В. Бондарчук // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 59-61