Імітаційна модель кристалізації охолодженням утфелю останнього продукту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливим способом зменшення виробничих втрат в бурякоцукровому виробництві і, відповідно, одержання додаткової кількості цукру є максимально можливе знецукрювання меляси при кристалізації утфелю останнього продукту охолодженням. Не дивлячись на численні дослідження в цій галузі, на сьогодні існують прогалини у визначенні оптимальних режимів процесу тепло-масообміну при кристалізації утфелю в мішалках-кристалізаторах. Дослідження цього процесу методом фізичного моделювання пов'язано в значній мірі з труднощами в наслідок його довготривалості (більше 30 годин). Усунути цей недолік можливо шляхом застосування імітаційного моделювання. An important way to reduce production losses in the sugar beet production and, consequently, to obtain additional quantities of sugar is the maximum possible znetsukryuvannya molasses during the crystallization of the massecuite latest product cooling. Despite the numerous studies in this area, today there are gaps in the definition of optimal regimes of heat-mass transfer during crystallization of the massecuite in the crystallizer stirrer. The study of this process by physical modeling associated largely with difficulties as a result of its long lasting (over 30 hours). To eliminate this deficiency is possible by the use of simulation.

Опис

Ключові слова

утфель, бурякоцукрове виробництво, кристалізація, massecuite, crystallization, sugar beet production, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Мирончук, В. Г. Імітаційна модель кристалізації охолодженням утфелю останнього продукту / В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 424.