Роль логістичного сервісу в обслуговуванні споживачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З’ясовано, що обслуговування споживача – це діяльності зі створення споживчої корисності, що відбувається у процесі виконання замовлень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і досягнення мети діяльності підприємства. Виявлено три фази елементів логістичного обслуговування споживачів: передпродажні, під час продажні, після продажні. Метою логістичного сервісу є забезпечення необхідного рівня задоволення вимог споживача за як найнижчих сукупних витрат, що передбачає гарантоване отримання ним продукту відповідної якості, кількості та асортименту у визначеному місці, у визначений час та за визначеною ціною, при цьому об’єктом логістичного сервісу, з одного боку, є сам товар у своїй фізичній формі, з іншого – різні споживачі матеріального потоку. It was found that customer service is an activity to create consumer utility, which occurs in the process of fulfilling orders aimed at meeting the needs of consumers and achieving the goal of the enterprise. Three phases of logistics customer service elements were identified: pre-sales, during sales, and after sales. The purpose of the logistics service is to ensure the necessary level of satisfaction of the consumer's requirements at the lowest total costs, which involves guaranteed receipt of a product of the appropriate quality, quantity and assortment at a specified place, at a specified time and at a specified price, while the object of the logistics service is from one on the one hand, there is the product itself in its physical form, on the other - various consumers of the material flow.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, логістика, логістичний сервіс, обслуговування споживачів, передпродажні елементи логістичних послуг, під час продажні елементи логістичних послуг, після продажні елементи логістичних послуг, logistics, logistics service, customer service, pre-sales elements of logistics services, during sales elements of logistics services, after sales elements of logistics services

Бібліографічний опис

Тур, О. В. Роль логістичного сервісу в обслуговуванні споживачів / О. В. Тур // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, , 20-21 квітня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 70-72