Економічне підґрунтя безпеки продовольчого ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі проаналізовано основні економічні фактори та умови для безпеки продовольчого ринку держави, досліджено принципи формування державної політики у сфері продовольчої безпеки тощо. Розвиток ринкових відносин формує конкурентні умови ведення господарської діяльності для всіх учасників, що звичайно створює позивні умови для підвищення ефективності ведення бізнесу. Особливої уваги тут потребує питання безпеки продовольчого ринку. The main economic factors and conditions for the security of the food market of the state are analyzed in the work, the principles of formation of the state policy in the field of food security, etc. are investigated. The development of market relations creates competitive conditions for doing business for all participants, which usually creates the call sign for improving the efficiency of doing business. The issue of food market security needs special attention here.

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, ефективність, страхування, безпека продовольчого ринку, харчова промисловість, конкурентоспроможність підприємства, efficiency, insurance, food market security, food industry, competitiveness of enterprise

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Економічне підґрунтя безпеки продовольчого ринку / М. Арич // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : збірник тез доповідей учасників IX Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2020. – С. 250-251.