Удосконалення технології каротинвмісних продуктів Blakeslea trispora

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено зміну вмісту розчинного кисню у культуральній рідині при промисловому культивуванні Blakeslea trispora по фазам розвитку періодичноїкультури. Встановлено діапазон рО2 і значення технологічних параметрів (ступінь аерації, години біосинтезу для її зміни, швидкість перемішування), за яких відбувається максимальне утворення β-каротину продуцентом, скорочення тривалості ферментації за рахунок інтенсифікації ростових процесів.
The change of maintenance of the dissolved oxygen in the cultural liquid during industrial cultivation of Blakeslea trispora on the growth’s phases of periodic culture is explored. The range of pO2 and values of technological parameters (expense of aeration air, hours of biosynthesis for its change, speed of mixing) which maximal accumulation of β-carotene by producent is set, abbreviation of duration of fermentation due to intensification of growth processes.

Опис

Ключові слова

очищення кристалів, біомаса, розчинний кисень, аерація, сушіння, екстрагування, кристалізація, purification of crystals, biomass, dissolved oxygen, aeration, drying, extraction, crystallization

Бібліографічний опис

Анацький, А. С. Удосконалення технології каротиновмісних продуктів blakeslea trispora : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 "Біотехнологія" / Анацький Андрій Сергійович ; НУХТ. - К., 2012. - 19 c.