Моніторинг та економічне стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Колективна монографія присвячена актуальним проблемам процесу децентралізації у сфері місцевого самоврядування, в основу якого закладені нові механізми створення Об'єднаних територіальних громад, що забезпечують їх спроможність при значному розширенні повноважень. Аналізуються та оцінюються позитивні зміні, які відбувалися протягом останніх років в структурі громад та досягнення сільських територій в економічному зростанні на принципах інклюзії. Обґрунтовано реальні завдання і перспективи розвитку Об'єднаних територіальних громад за умов ефективного використання наявного потенціалу сільських територій. Увагу авторів зосереджено на стратегічних пріоритетах формування політики сільського розвитку на базі громад з врахуванням європейських засад та досвіду Спільної аграрної політики ЄС на період 2021‐2027 рр. Колективна праця розрахована на широке коло читачів. Користувачами монографії можуть бути усі зацікавлені в результатах та перспективах процесу децентралізації особи, зокрема, науковці, докторанти, аспіранти, студенти, представники органів місцевого самоврядування та бізнесу, населення громад та інші
The collective monograph is devoted to the current problems of the decentralization process in the field of local self-government, which is based on new mechanisms for the creation of United Territorial Communities, which ensure their favorability with a significant expansion of powers. The positive changes that have taken place in recent years in the structure of the community and the achievements of rural areas in economic growth based on the principles of inclusion are analyzed and evaluated. The real tasks and prospects for the development of united territorial communities under the conditions of effective use of the existing potential of rural areas are substantiated. The authors' attention is focused on the strategic priorities of the formation of the rural development policy on the basis of communities, taking into account European principles and the experience of the Common Agrarian Policy of the EU for the period 2021-2027. Collective work is designed for a wide range of readers. Users of the monograph can be anyone interested in the results and prospects of the decentralization process, in particular, scientists, doctoral students, graduate students, students, representatives of local self-government bodies and businesses, the population of communities, and others

Опис

Ключові слова

земельна політика, сільські території, децентралізація, об'єднані територіальні громади, аграрний сектор, продовольчий ринок, виробничий потенціал, економічний механізм, екологізація, land policy, rural areas, decentralization, united territorial communities, agrarian sector, food market, production potential, economic mechanism, environmentalization, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данкевич, В. Є. Моніторинг та економічне стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель / В. Є. Данкевич, А. Є. Данкевич // Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 44–54.