Колективні монографії, розділи з колективних монографій

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 173
 • Документ
  Наукове обгрунтування інновацій та концепції розвитку ресурсоефективних технологій оздоровчих продуктів
  (2023) Сімахіна, Галина Олександрівна; Науменко, Наталія Валентинівна
  Розвиток інноваційного шляху харчової промисловості зумовлює необхідність накопичення всебічних знань в галузі функціональних та прикладних наук – біохімії, мікробіології, біотехнології, фізіології, нутриціології; оволодіння економічними, законодавчими, нормативно-правовими документами; освоєння прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, на базі яких створюються інноваційні технології та необхідні для їх реалізації технічні засоби і обладнання. Для розвитку ресурсоефективних технологій оздоровчих продуктів на початковому етапі важливим складником є концепція нового продукту та формування шляхів реалізації наукової ідеї у виробництві таких продуктів, чому й присвячено дану роботу.
 • Документ
  Відкриті освітні ресурси: подолання викликів дистанційного навчання
  (2023) Махинько, Людмила Василівна
  Стрімке входження інформаційних технологій у освітній процес зумовило потребу перегляду традиційних підходів до надання освітніх послуг. Додатковим викликом для України і світу в цьому питанні стали обмеження, зумовлені пандемією COVID-19 та повномасштабною російською агресією. Тому все поширенішими стають практики часткового чи повного перенесення освітнього процесу в дистанційний режим. Важливою допомогою в цьому можуть стати відкриті освітні ресурси (ВОР). До основних переваг їх впровадження належать: розвиток і удосконалення технічних та інформаційних навичок (цифрової грамотності) учасників освітнього процесу, можливість адаптації навчальних матеріалів до конкретних потреб та особливостей навчальної аудиторії, більший ступінь залученості та зацікавленості здобувачів освітніх послуг, економічна доцільність і полегшення міжнародної взаємодії. Водночас не слід нехтувати і можливими негативними аспектами використання ВОР: ризик використання недостовірної інформації, підвищена залежність від технічних спроможностей учасників освітнього процесу, відсутність особистого спілкування, проблеми з кібербезпекою та дотриманням авторських прав. На основі міжнародного та вітчизняного досвіду у роботі запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності використання ВОР у вищій освіті, наведено поширені практики створення і впровадження ВОР у освітній процес. Зокрема, охарактеризовано платформи вільного доступу для розміщення наукової інформації з різних галузей знань, наведено переваги і приклади самоархівування наукових публікацій у репозитаріях різного рівня й спеціалізації. Окрема частина роботи присвячена ознайомленню з масовими інтерактивними освітніми курсами та бібліотеками відкритих освітніх ресурсів. Наведена у роботі інформація переконливо свідчить, що за умови зваженого підходу ВОР можуть стати важливою складовою різних форм навчання, підвищуючи їх якість і полегшуючи доступність для різних категорій здобувачів освіти. The rapid penetration of information technology into the educational process has led to the need to review traditional approaches to the provision of educational services. The restrictions invoked by the COVID-19 pandemic and the full-scale Russian aggression have become an additional challenge in this issue for Ukraine and the world as a whole. Therefore, the practices of transferring the educational process, in part or in full, to the remote mode are becoming increasingly widespread. Open educational resources (OERs) can play an important role in this process. The main advantages of their introduction include: the development and improvement of technical and informational skills (digital literacy) of participants of the educational process, the possibility to adapt educational materials to the specific needs and features of the classroom, a greater degree of involvement and interest of those who receive educational services, the economic feasibility and facilitation of international interaction. However, the following negative aspects of using the OERs should not be neglected: the risk of using unreliable information, a higher degree of dependence on technical capacities of participants of the educational process, lack of personal communication, problems with cybersecurity and respecting copyrights. Based on international and domestic experiences, the paper proposes recommendations on how to improve the efficiency of using the OERs in higher education, and provides information on commonly used practices of creating and introducing the OERs in the educational process. In particular, the paper describes free access platforms for posting scientific information from various fields of knowledge, and provides information on advantages and examples of self-archiving of scientific publications in repositories of various levels and specializations. A separate part of the paper give examples of mass interactive educational courses and libraries of open educational resources. The information in the paper convincingly demonstrates that, provided a balanced approach, the OERs can become an important component of various education forms, improving their quality and facilitating their accessibility for various categories of education seekers.
 • Документ
  Cтворення експертно-моделюючої системи формування рецептур морозива
  (2022) Бреус, Наталія Миколаївна; Грибков, Сергій Віталійович; Сєдих, Ольга Леонідівна
  Запропонована експертно-моделююча система дозволяє у виробничих умовах харчового підприємства провести моделювання та корегування рецептури морозива для забезпечення високоякісного споживчого продукту з мінімальними витратами. Запропонована система може бути інтегрована з інформаційними системами підприємства. Запропонована архітектура експертно-моделюючої системи складається з окремих чотирьох структурних блоків: інтерфейс користувача; програмні модулі (математичний та алгоритмічний апарат, функції контролю якості та відповідності рецептури); бази даних та знань. Розроблений математичний та алгоритмічний апарат дозволяє за заданими якісними показниками змоделювати рецептуру морозива. Запропонований апарат базується на поєднанні методів оптимізації та використанні аналізу експертних даних. Експертно-моделююча система забезпечує моделювання та корегування рецептури з урахуванням усіх властивостей доступних компонентів за рахунок використання бази знань та математичного апарату. При моделюванні рецептури без запропонованої експертної системи, а з використанням тільки математичного моделювання, отримана рецептура не буде враховувати технологічні властивості. Використання експертної системи у виробничих умовах дасть змогу постійно оновлювати та накопичувати знання експертів-технологів, які працюють у зазначеній сфері. Постійне накопичення нових знань про рецептури морозива дасть можливість створювати та розширювати партнерські програми з вітчизняними й зарубіжними підприємствами. Експлуатація експертної системи забезпечить скорочення витрат на моделювання нових рецептур морозива. Економічний ефект від впровадження експертної системи, отриманий при використанні результатів науково-дослідних робіт і закладений в базу знань експертно-моделюючої системи, забезпечує техніко-економічні показники підприємства за рахунок бережливих витрат на сировину і допоміжні матеріали.
 • Документ
  Ефективність виробництва у овочівництві
  (2020) Занозовська, Оксана Григорівна
  Овочівництво як галузь має свої особливості, зокрема характеризується сезонністю, тому виробництво продукції відбувається як у відкритому, так і закритому ґрунті. Ефективність діяльності підприємств овочівництва, як і підприємств інших галузей оцінюється на основі показників чистого прибутку, який на підприємствах овочівництва надходить нерівномірно протягом року, в зв’язку із сезонністю виробництва. Vegetable growing as an industry has its own characteristics, in particular, it is characterized by seasonality, therefore the production of products takes place both in open and closed soil. Efficiency of the vegetable growing enterprises, as well as enterprises of other industries, is evaluated on the basis of indicators of net profit, which is unevenly received by vegetable growing enterprises during the year, due to the seasonality of production.
 • Документ
  Транспортна інфраструктура України
  (2021) Каїра, Людмила Григорівна
  Серед важливих факторів, що формують інвестиційний клімат держави, є стан її інфраструктури, розвиток інфраструктури є визначальним напрямом формування сприятливих умов для залучення і функціонування іноземного капіталу. Іноземний інвестор, який має великий вибір країн, куди він має можливість помістити свій капітал, обирає найбільш сприятливі та вигідні умови, звертаючи увагу як на стабільність цих умов, так і на інфраструктуру. До основних сучасних видів інфраструктури життєдіяльності суспільства відносяться: соціальна інфраструктура, що використовується соціумом (населенням, людьми, для задоволення власних потреб споживачів); виробнича, що забезпечує виробництво; універсальна, що задовольняє як потреби населення, так і виробничої сфери; спеціалізована, яка існує у кожній галузі і застосовується тільки для здійснення конкретного виду діяльності, тобто має свою спеціалізацію. Аналіз світового досвіду розвитку інфраструктури в різних країнах показує, що серед найважливіших інфраструктурних галузей матеріального виробництва, що забезпечує виробничі і невиробничі потреби в усіх видах перевезень, є транспортна. Among the important factors shaping the state's investment climate is the state of its infrastructure, the development of infrastructure is a determining direction in the formation of favorable conditions for the attraction and functioning of foreign capital. A foreign investor, who has a wide choice of countries where he can place his capital, chooses the most favorable and profitable conditions, paying attention to both the stability of these conditions and the infrastructure. The main modern types of infrastructure of society's vital activities include: social infrastructure used by society (population, people, to meet their own needs of consumers); production, providing production; universal, satisfying both the needs of the population and the production sphere; specialized, which exists in every industry and is used only for carrying out a specific type of activity, that is, it has its own specialization. The analysis of the world experience of infrastructure development in different countries shows that among the most important infrastructural branches of material production, which provides production and non-production needs in all types of transportation, is transport.
 • Документ
  Використання насіння льону білого у виробництві пшеничного хліба
  (2019) Андронович, Галина Михайлівна; Бондаренко, Юлія Вікторівна; Білик, Олена Анатоліївна
  У статті представлені дослідження щодо використання цілого насіння льону у виготовлені пшеничного хліба. Насіння льону білого додавали в кількості 10,0; 15,0 та 20,0 % до маси борошна. У результаті проведених досліджень було встановлено, що для збагачення пшеничного хліба насіння льону білого його доцільно дозувати в кількості до 15 %, більше дозування зумовлює погіршенням органолептичних показників якості виробів. Зважаючи на вміст у льоні таких цінних фізіологічно-функціональних інгредієнтів, як ненасичені жирні кислоти, лігнани та харчові волокна, хліб з насінням льону можна рекомендувати для харчування особам із захворюваннями органів травлення, серцево-судинної системи, діабетом, а також з профілактичною метою широкому колу споживачів The article presents studies on the use of whole flax seeds in the production of wheat bread. White flaxseed was added in the amount of 10.0, 15.0, and 20.0 % by weight of flour. As a result of the studies, it was found that to enrich wheat bread with white flaxseed, it is advisable to dose it in an amount of up to 15 %, a higher dosage leads to a deterioration in the organoleptic quality of the products. Given the content of such valuable physiological and functional ingredients as unsaturated fatty acids, lignans and dietary fiber in flaxseed, flaxseed bread can be recommended for people with diseases of the digestive system, cardiovascular system, diabetes, as well as for preventive purposes to a wide range of consumers.
 • Документ
  Вплив активів на прибутковість страховиків: випадок Німеччини
  (2020) Шірінян, Лада Василівна; Роганова, Ганна Олександрівна
  У роботі обрано Німецький страховий ринок для вивчення впливу розміру активів страховиків на фінансовий результат та ключові показники їхньої діяльності. Послідовність аналізу передбачає ієрархічний кластерний аналіз і кореляційно-регресійний аналіз між обраними факторами та цільовими показниками. The German insurance market is selected to study the impact of the size of insurers' assets on the financial result and key indicators of their activities. The analysis sequence includes hierarchical cluster analysis using scatter diagrams, company groups (clusters), histograms and frequency tables, and then – correlation analysis between selected factors and target indicators of the study.
 • Документ
  Перспективи знезараження води в технологіях бутильованих питних вод
  (2023) Прибильський, Віталій Леонідович; Дулька, Ольга Степанівна; Федосов, Олексій Леонідович
  Проведений аналіз інноваційних способів знезараження води та можливості їх використання при виробництві бутильованої води. The analysis of innovative methods of water disinfection and the possibility of their use in the production of bottled water was carried out.
 • Документ
  Study of the antioxidant capacity of water-alcohol infusions of coffee substitutes with improved technology of syrups
  (2023) Kuzmin, Oleg; Stukalska (Ivanova), Nataliia; Fomenko, Anton; Raiskyi, Mykyta; Dudarev, Igor
  Coffee is one of the most popular beverages used worldwide owing to its rich flavor and several health effects. Coffee is an ingredient in various confectioneries, desserts, alcoholic and non-alcoholic cocktails, syrups for dipping in confectionary production, infusions, flavors, etc. Nevertheless, its caffeine content renders its use rather limited for certain individuals warranting for the development of coffee substitutes with similar flavor though with other health effects. Several coffee substitutes are present in the market belonging to different plant organs to encompass a myriad of phytoconstituents. The production of these coffee substitutes expose them to roasting to mimic that of coffee aroma and flavor, concurrent with chemical changes.
 • Документ
  Innovative technological aspects of production of functional purposes sauzes with dietary supplements
  (2021) Antonenko, Artem; Vasylenko, Olena; Kryvoruchko, Myroslav; Tolok, Halyna; Stukalska (Ivanova), Nataliia; Prikhodko, Ksenia; Dzyundzya, Oksana
  За результатами аналізу наукових та патентних джерел обґрунтовано та доведено актуальність розробки технологій соусів високої харчової цінності за рахунок використання дієтичних та харчових добавок, що дозволяє розширити асортимент функціональних продуктів. Утворення характерних для соусів структур відбувається за рахунок комплексоутворення в системі гуміарабік-пектин-лактат кальцію, інтенсивність якого зростає зі зниженням рН середовища від 7,3-7,7 до 4,9-5,1. Про комплексоутворення в модельних системах свідчить збільшення молекулярної маси комплексів (гуміарабік-пектин-лактат кальцію) від 89 до 671 кДа. За результатами досліджень фізико-хімічних властивостей БЖД, гуміарабіку, пектину, кальцію лактату визначено їх раціональні співвідношення в сухих композиційних сумішах для соусів 5:6:2:2. Досліджено фізико-хімічні властивості модельних соусних систем ( частка вільної вологи зменшилась на 15,7-27%, зв’язаної – збільшилася на 4,7-5,1%). Проведено комплексну оцінку якості розроблених соусів, комплексна якість яких перевищує відповідні значення контролю (100 од.) на 62,4 од. («Сонячна»), 71,4 од. («Баланс»), 64,2 од. («Горець»), 71,6 од. («Веселка»), що відповідає високій якості харчових продуктів. Впровадження нових технологій функціональних соусів дозволить розширити асортимент ресторанної продукції та функціональних продуктів. According to the results of the analysis of scientific and patent sources, the urgency of developing technologies of sauces of high nutritional value through the use of dietary and food supplements is substantiated and proved, which allows to expand the range of functional products. The formation of structures characteristic of sauces occurs due to the complexation in the system of gum arabic-pectin-lactate calcium, the intensity of which increases with decreasing pH of the medium from 7.3-7.7 to 4.9-5.1. Complex formation in model systems is evidenced by an increase in the molecular weight of the complexes (gum arabic-pectin-calcium lactate) from 89 to 671 kDa. According to the results of studies of physicochemical properties of BJD, gum arabic, pectin, calcium lactate, their rational ratios in dry composite mixtures for sauces were determined as 5: 6: 2: 2. The studied physicochemical properties of model sauce systems (the share of free moisture decreased by 15.7-27%, bound – increased by 4.7-5.1%). A comprehensive assessment of the quality of the developed sauces, the complex quality of which exceeds the corresponding values of control (100 units) by 62.4 units. ("Solar"), 71.4 units. ("Balance"), 64.2 units. ("The Highlander"), 71.6 units. ("Rainbow"), which corresponds to high quality food products. The introduction of new technologies of functional sauces will expand the range of restaurant products and functional products.
 • Документ
  Страхування як елемент фінансово-економічної системи безпеки продовольчого ринку
  (2022) Арич, Михайло Іванович; Олексин, Артур Григорович
  У результаті дослідження встановлено, що найбільш важливими при побудові даної функціональної взаємодії є визначення таких елементів, концептуальні підходи до визначення та характеристики страхування та безпеки продовольчого ринку, принципи формування, механізм реалізації, ключові загрози та напрями їх подолання. Крім цього, встановлено, що вплив страхування на показники безпеки продовольчого ринку (частка експорту та частка імпорту продуктів харчування) є різним для України і для вибраних для дослідження іноземних країн. As a result of the study, it was established that the most important in building this functional interaction are the definition of such elements, conceptual approaches to the definition and characteristics of food market insurance and safety, principles of formation, implementation mechanism, key threats and ways to overcome them. In addition, it was established that the impact of insurance on food market safety indicators (the share of exports and the share of food imports) is different for Ukraine and for the foreign countries selected for the study.
 • Документ
  Функціональні продукти в контексті харчової та продовольчої безпеки
  (2023) Сімахіна, Галина Олександрівна; Кочубей-Литвиненко, Оксана Валер'янівна; Науменко, Наталія Валентинівна
  Oдним із завдань сучасної харчової промисловості України є прискорений розвиток виробництва продуктів для здорового харчування, доведення його обсягів до рівня передових країн світу, досягнення продовольчої безпеки і в цій сфері, що дасть можливість реально втілити сучасну концепцію харчування і її основну тезу: «Харчові продукти ХХІ століття – це якість, безпека та ефективність». One of the main tasks to modern food industry in Ukraine is the accelerated development of foods for well-being, increasing its volumes to the level of leading countries of the world, and to achieve food safety in this sphere; in general, these factors would allow embodying the main thesis 'The 21st century food products - quality, safety and effectiveness.'
 • Документ
  A structural paradigm in the generalization of intermolecular interactions regularities in water under the influence of external non-reagent factors
  (2023) Marynin, Andriy; Sviatnenko, Roman; Shevchenko, Oleksandr; Mykoliv, Ivan; Shpak, Vladyslav
  The world’s leading material scientists came to the conclusion that the various properties of substances that people use for their needs depend primarily not on their composition, but on their structure. This is natural, because it applies mainly to substances that are in a solid crystalline state, and the structure, as the spatial arrangement of intermolecular interactions in a substance, clearly affects its physicochemical properties.
 • Документ
  Пісенна лірика Стінга в українських перекладах: формозмістові аспекти
  (2023) Науменко, Наталія Валентинівна
  У цій статті окреслено принципи відтворення формальних (образності, мови, просодії) та змістових (тематика, проблематика) характеристик в українських інтерпретаціях пісенних творів Стінга. До опрацювання взято знакові тексти («Fragile» з альбому «…Nothing like the Sun», «Shape of My Heart» з альбому «Ten Summoner’s Tales», «Desert Rose» з альбому «Brand New Day») і менш відомий «The Wild Wild Sea» з альбому «The Soul Cages». The principles to reproduce the formal (imagery, speech, prosodic) and substantial (topical and problematic) features of Sting’s song verses interpreted by Ukrainians are outlined in this paper. The objects of this research were the famous tracks («Fragile» from «…Nothing like the Sun», «Shape of My Heart» from «Ten Summoner’s Tales», «Desert Rose» from «Brand New Day»), together with such a hidden gem as «The Wild Wild Sea» from «The Soul Cages».
 • Документ
  Застосування метода дискретно-імпульсного введення енергії в технологіях обробки крохмалевмісної сировини
  (2023) Ободович, Олександр Миколайович; Сидоренко, Віталій Володимирович; Булій, Юрій Володимирович; Степанова, Олеся Євгенівна
  Для інтенсифікації процесів перемішування, гомогенізації, диспергування, емульгуванняі і нагрівання в харчових технологіях доцільно застосовувати метод дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), розроблений в Інституті технічної теплофізики НАН України. Для його реалізації використовують роторно-пульсаційній апарат. Дослідження проводили на експериментальній установці. На першому етапі експериментів змінювали кутову швидкість обертання ротора і кількість циклів обробки. Встановлено, що із збільшенням кількості циклів обробки і кутової швидкості середньоповерхневий розмір часток зернової сировини, що обробляється, зменшується. Зі зменшенням зазору між статором і ротором та збільшенням кількості циклів обробки середньоповерхневий розмір часток також зменшується. Доведено, що ефективність диспергування залежить від кількості твердої фази в середовищі, що обробляється. Найбільш ефективно обробляти зернову сировину з вмістом твердої фази 50 %. При цьому після 20 циклів обробки всі частинки мають середньоповерхневий розмір, який не перевищує 300 мкм. Збільшення вологості зерна від 12 до 45 % під час його замочування дозволяє зменшити кількість циклів обробки від 30 до 20-23 одиниць для досягнення середнього діаметра частинок 300 мкм. При цьому тривалість диспергування змешується на 20-25 %. Включення в технологічну схему роторно-пульсаційного апарата дозволило зменшити енерговитрати в процесі розварювання замісу на 30 %, скоротити тривалість процесу в два рази, зменшити втрати зброджуваних речовин від 8-10 % до 2-4 % і збільшити вихід спирту на 1,5-3,0 % із однієї тони умовного крохмалю. To intensify the processes of mixing, homogenization, dispersion, emulsification and heating in food technology it is advisable to apply the method of discrete-pulse energy input (DPEІ), developed at the Institute of Technical Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine. For its implementation a rotary-pulse apparatus is used. The research was carried out on an experimental unit. At the first stage of the experiments, the rotor angular speed and the number of treatment cycles were varied. It was found that with increasing the number of cycles of processing and angular velocity of the average surface size of the particles of processed grain raw materials decreases. With increasing the gap between stator and rotor, and increasing the number of cycles of treatment the average surface size of the particles also decreases. It is proved, that efficiency of dispersing depends on quantity of a solid phase in the processed material. It is most effective to treat grain raw materials with solids content of 50%. In this case after 20 cycles of treatment all particles have the average surface size not exceeding 300 microns. The increase of grain moisture from 12 to 45% in its soaking allows reducing the number of treatment cycles from 30 to 20-23 units to achieve an average particle diameter of 300 microns. At the same time the duration of dispersion is reduced by 20-25%. Inclusion of the rotary pulsation device into the technological scheme made it possible to reduce energy consumption in the process of digestion of the batch by 30%, shorten the duration of the process by half, reduce losses of digested substances from 8-10 % to 2-4 % and increase the alcohol yield by 1,5-3,0 % from one tone of conditional starch.
 • Документ
  Перспективи використання продуктів забою індиків в реструктурованих шинках
  (2021) Галенко, Олег Олександрович; Шаповалов, Владислав Юрійович; Кравчук, Валентина Вадимівна; Медяник, Марія Олександрівна
  Викладено результати досліджень щодо стійкого розвитку сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження. Розглянуто проблеми та перспективи екологізації сільськогосподарського виробництва в умовах сільських територій. Наведено передумови й особливості збереження та відновлення природно-ресурсного потенціалу сільських територій. Розкрито питання оптимізації й ефективності використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій. Визначено особливості розробки та впровадження ефективних бізнес-моделей розвитку енергоефективності й енергонезалежності сільських територій. Досліджено екологічні інновації – джерело ефективного розвитку конкурентоспроможності й енергонезалежності сільських територій. Визначено економіко-правові механізми розвитку сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження. Розглянуто світовий досвід та вітчизняні реалії розвитку сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності. The results of research on the sustainable development of rural areas in the context of the implementation of the state environmental policy and energy saving are presented. The problems and prospects of environmentalization of agricultural production in rural areas are considered. Prerequisites and features of preserving and restoring the natural resource potential of rural areas are given. The issue of optimization and efficiency of use of the natural resource potential of rural areas is revealed. The features of the development and implementation of effective business models for the development of energy efficiency and energy independence of rural areas are determined. Ecological innovations - a source of effective development of competitiveness and energy independence of rural areas - have been studied. The economic and legal mechanisms for the development of rural areas in the context of the implementation of the state environmental policy and energy saving are defined. The world experience and domestic realities of the development of rural areas on the basis of environmental friendliness, energy independence and energy efficiency are considered.
 • Документ
  Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion
  (2020) Topchiy, Oksana; Pasichnyi, Vasyl
  Виробництво нових продуктів харчування з високими споживчими характеристиками, збалансованих по амінокислотному та жирнокислотному складу набуває широкого попиту та актуальності. Для підвищення харчової цінності м’ясних продуктів та регулювання їх функціонально-технологічних властивостей перспективним є створення комбінованих продуктів на основі комплексного використання тваринної білкової сировини та сировини рослинного походження з високим вмістом білку, жиру, харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин і ін. The production of new food products with high consumer characteristics, balanced in terms of amino acid and fatty acid composition is gaining wide demand and relevance. To increase the nutritional value of meat products and regulate their functional and technological properties, it is promising to create combined products based on the complex use of animal protein raw materials and raw materials of vegetable origin with a high content of protein, fat, dietary fibers, vitamins, minerals, etc.
 • Документ
  Improving food adequacy low-value collagencontaining raw materials in the technology of semi-finished products
  (2021) Horishnii, Pavlo; Topchiy, Oksana; Shevchenko (Kishenko), Iryna; Kotlyar, Eugene; Petrina, Alla
  The modern development of technologies at meat processing enterprises is aimed at finding ways to rationally use low-value meat protein-containing raw materials and create innovative technologies for the production of organic food. In the scientific and technological aspect, the issues of improving the efficiency of natural resources are reduced to the development and implementation of low- and zero-waste resources and energy-saving technologies, which provide the most complete, efficient use of resources and principles of a waste-free, environment. Сучасний розвиток технологій на м’ясопереробних підприємствах спрямований на пошук шляхів раціонального використання малоцінної м’ясної білковмісної сировини та створення інноваційних технологій виробництва органічних продуктів харчування. У науково-технологічному аспекті питання підвищення ефективності використання природних ресурсів зводяться до розробки та впровадження мало- та безвідходних ресурсо- та енергозберігаючих технологій, які забезпечують найбільш повне, ефективне використання ресурсів та принципів безвідходне середовище.
 • Документ
  Дифузія як чинник розвитку інноваційного процесу
  (2019) Кундєєва, Галина Олексіївна; Соломка, Ольга Миколаївна; Швед, Тетяна Володимирівна
  В статті запропонована модель, що може бути використана для прогнозу визначення доцільності продажу новації фірмами, що створили дану новацію та з метою визначення доцільності покупки новації підприємствами, які готові її впровадити, оскільки запропонована нами модель фактично розглядає динаміку двох ринків – ринку товарів і ринку новацій. The article proposes a model that can be used to forecast the feasibility of selling an innovation by firms that created this innovation and for the purpose of determining the feasibility of buying an innovation by enterprises that are ready to implement it, since our proposed model actually considers the dynamics of two markets - the market of goods and the market of innovations .
 • Документ
  Розвиток сировинної бази молокопереробної галузі
  (2015) Якимчук, Тетяна Володимирівна
  У розділі монографії розглянуто розвиток молочного тваринництва, світові тенденції виробництва молока, прогноз розвитку виробництва молока, ємність ринку молока, баланс галузі, головні проблеми галузі для забезпечення ємності ринку, стратегічні напрями збалансованого розвитку молочного ринку. The section of the monograph consists of the following parts: the development of dairy farming, world trends in milk production, the forecast for the development of milk production, the capacity of the milk market, the balance of the industry, the main problems of the industry to ensure the market capacity, strategic directions for the balanced development of the dairy market.