Молекулярна рухливість у системах насичених триацилгіцеридів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Триацилгліцериди (ТАГ) є головними компонентами природних біологічних ліпідів рослинного, мікробіологічного та тваринного походження. Суміші триацилгліцеридів з різною довжиною радикалів характерні для природних рослинних олій. У харчовій промисловості застосовуються технологічні процеси, зокрема, гідрогенізація, внаслідок якої в молекулах зникають подвійні ковалентні зв'язки між атомами вуглецю і утворюються системи ТАГ з насиченими С-С зв'язками. Інформація про особливості теплофізичних та діелектричних властивостей є важливою для сучасних технологій переробки, використання та контролю якості продукції, що містять ТАГ. Triacylglycerides (TAG) are the main components of biological lipids of plant, microbial and animal origin. Mixtures of different length triacylglycerides radicals characteristic of natural plant oils. In the food industry used processes, including hydrogenation, which resulted in molecules disappear double covalent bonds between carbon atoms and formed TAG system with saturated C-C bonds. Information about the features of thermophysical and dielectric properties is important for modern processing technology, use and quality control of products containing TAG.

Опис

Ключові слова

рослинні олії, гідрогенізація, триацилгліцериди, vegetable oil, hydrogenation, triacylglycerides, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Молекулярна рухливість у системах насичених триацилгіцеридів/ О. М. Алексеев, С. О. Алексеев, С. І. Бохван, Ю. Є. Грабовський, М. М. Лазаренко, М. В. Лазаренко, Баглюк, С. В. // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 123-125