Automatization of system planning in hotels by the fidelio v8 system

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні існує кілька тисяч систем планування ресурсів різні за спрямованістю, специфікою та ціновою політикою. Готель і підприємства ресторанного господарства мають спеціально інтегрований Enterprise Resource Системи планування (ERP-системи). ERP є одним із найважливіших інструментів для готельної індустрії; ця система допомагає захопити доступну позицію на ринку, шукає сильні сторони передових технологій та роблять роботу готелю легкою та ефективною. ERP послуги в готельній індустрії можуть допомогти менеджерам покращити процеси, гостинність, обслуговування клієнтів, щоб максимізувати потенціал для легкої роботу всієї системи. Серед усіх досліджуваних систем найцікавішою, на нашу думку, є Fidelio V8 - це нова система, яка не має аналогів на ринку система управління готелем. Це здатність вирішувати проблеми з продажу, бронювання, прийом і розміщення гостей, організація конференцій і банкетів, а також управління відносинами з клієнтами до моменту, який надав повну інформацію для фінансового контролю та управлінський облік підприємства. Це система, яка забезпечує функціональність, надійність і гнучкість. Це революціонер втілення перевіреної часом бізнес-логіки та концепції подальший розвиток від лідера ринку Micros-Fidelio. Fidelio V8 це потужна форма звіту та джерела, створена за допомогою market провідна підтримка Crystal Reports і HTML. Today, there are several thousand resource planning systems different in the direction, specificity and price policy. Hotel and restaurant enterprises have specially integrated Enterprise Resource Planning Systems (ERP-systems). ERP is one of the most important tools for the hotel industry today; this system helps to seize an affordable market position, seek out the strengths of advanced technologies and make hotel operations easy and effective. ERP services in the hotel industry can help managers improve processes, hospitality, customer service to maximize the potential for smooth operation of the entire system. Among all the systems studied, the most interesting, in our opinion, is Fidelio V8 - it's a new system, which hasn't analogues in the market hotel management system. It is the ability to solve problems from sales, booking, reception and accommodation of guests, organizing 75 conferences and banquets, and managing customer relations until the moment that provided complete informayion for financial control and management accounting of an enterprise [2]. It is a system that provides functionality, reliability, and flexibility. It is a revolutionary embodiment of the proven time of business logic and the concept of further development from the market leader Micros-Fidelio. Fidelio V8 is a powerful report and source form created with the help of market leading Crystal Reports and HTML support.

Опис

Ключові слова

готель, система Fidelio V8, автоматизація, системи планування (ERP-системи), Hotel, system Fidelio V8, automatization, Planning Systems (ERP-systems), кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Arpul, O. Automatization of system planning in hotels by the FIDELIO V8 system / O. Arpul, A. Spilchuk // Управління ресурсним потенціалом господарюючих суб’єктів в умовах глобальних економічних трансформацій : тези доповідей науково-практичної INTERNET-конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю, 19 червня 2019 р. – Харків – Пшеворськ, 2019. – С. 74-76.