Бухгалтерський облік у документах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник містить нормативні документи, які регламентують організацію і ведення бухгалтерського обліку в державі на сучасному етапі. Крім Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” посібник містить виклад національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в останній редакції, та перелік міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку. В посібнику наводиться перелік і додаються форми первинних документів, бухгалтерські проведення та бухгалтерські регістри обліку. Навчальний посібник містить також затверджені Міністерством фінансів України уточненні Плани бухгалтерських рахунків активів, капіталу і зобов’язань у виробничій та бюджетній сферах і План бухгалтерських рахунків кредитних установ, затверджений Правлінням Національного банку України. Рекомендується навчальний посібник для студентів, викладачів і працівників підприємств, установ та організацій. The manual contains the regulations that govern the organization and accounting in the state today. In the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" guide provides summary national Regulations (Standards) accounting in the last edition, and the list of international standards of accounting. In the guide provides a list and added forms of primary documents, bookkeeping and accounting registers of accounting. The manual also contains approved by the Ministry of Finance of Ukraine clarify plans accounts of assets, liabilities and capital in production and budgetary areas and chart of accounts of credit institutions approved by the Board of the National Bank of Ukraine. Recommended guide for students, teachers and workers of enterprises, institutions and organizations.

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, accounting, документи, documents, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Бухгалтерський облік у документах : навч. посіб. / Під ред. Л. М. Чернелевського - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2007. - 396 с.