Формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Монографію присвячено актуальній проблемі формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі. Визначено педагогічні умови формування міжкультурної компетенції, створено модель реалізації сформованих авторами умов у навчально-виховному процесі, розроблено методику формування міжкультурної компетенції з іноземної мови у взаємозв’язку з фаховою підготовкою майбутніх економістів. Робота представляє інтерес для викладачів англійської мови вищої школи, магістрантів та аспірантів, які займаються дослідженням сучасних технологій навчання іноземних мов. Робота корисна також для керівників навчальних закладів, які опікуються дотриманням європейських стандартів в освіті та забезпеченням академічної мобільності студентів. The monograph is devoted to the topical issues of forming intercultural competence of students of economic specialties in the process of professional training in higher educational establishements. Pedagogical conditions of formation of intercultural competence are given, a model of the existing conditions in the educational process is developed, the technique of formation of intercultural competence of foreign language in relation to the professional training of future economists is shown. The work is for teachers of English in high school, undergraduates and graduate students engaged in research of teaching foreign languages. Work is also useful for managers of institutions that deal with compliance with the European standards in education and ensuring academic mobility of students.

Опис

Ключові слова

студенти економічних спеціальностей, професійна підготовка, міжкультурна компетенція, professional training, intercultural competence, students of economic specialties, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Зеліковської, О. О. Формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : монографія / О. О. Зеліковської, Г. А. Чередніченко. – Київ: Кондор, 2012. – 321 с.

Зібрання