Монографії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 97
 • Документ
  Development of integrated structures in agriculture
  (2011) Dankevych, Andrii
  З позицій системного підходу досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку інтеграційних процесів у сільському господарстві крізь призму організаційно-економічних та соціальних факторів. Висвітлено організаційно-управлінський та ресурсний інструментарій інтегрованих структур як елементів побудови ефективної моделі подальшого розвитку агропромислового комплексу на інноваційній основі. Проведено комплексне дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу та соціально-економічних факторів розвитку інтеграційних процесів в економіці
 • Документ
  Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві
  (2011) Данкевич, Андрій Євгенович
  Із позицій системного підходу досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку інтеграційних процесів у сільському господарстві через призму організаційних, економічних та соціальних чинників. Висвітлено організаційний, управлінський та ресурсний інструментарій інтегрованих структур як елементи побудови ефективної моделі подальшого розвитку агропромислового комплексу на інноваційній основі. Проведено комплексне дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу та соціально-економічних чинників розвитку інтеграційних процесів в економіці
 • Документ
  Космополітизм як світоглядний modus vivendi планетарногосоціуму
  (2021) Саракун, Лариса Петрівна
  Монографія присвячена аналізу феномена космополітизму, якальтернативної світоглядної парадигми ХХІ століття. Послідовно розглянуто політико-правові, історико-генетичні витоки, еволюція системних рис космополітизму. Виокремлено його сутнісні риси–етнічні,економічні, культурні, духовні, наукові та інші. Фундаментальність дослідження забезпечується зосередженням уваги на тому, що космополітизм закономірно стає атрибутом суспільногожиття в умовах глобалізованого світу та включає інакшість Іншого. Він ненівелює національність і багатоманітність культур, а лише «розмиває» державні кордони. В монографії викладено обґрунтування космополітичного світогляду як modus vivendi планетарного соціуму. Дослідження завершується аналізом нових трендів становлення онтологічної єдності планетарної спільноти, формування неокосмополітизму та космополітичної демократії. Розрахована на фахівців – філософів, соціологів, політологів, культурологів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, усіх, хто цікавиться соціально-філософськими проблемами сучасності. The monograph is devoted to the analysis of the phenomenon of cosmopolitanism, an alternative worldview paradigm of the 21st century. The political-legal, historical-genetic origins, evolution of the systemic features of cosmopolitanism are consistently considered. Its essential features are highlighted – ethnic, economic, cultural, spiritual, scientific and others. The fundamentality of the research is provided by focusing attention on the fact that cosmopolitanism naturally becomes an attribute of social life in the conditions of a globalized world and includes the otherness of the Other. It does not level the nationality and diversity of cultures, but only "blurs" state borders. The monograph outlines the justification of the cosmopolitan outlook as the modus vivendi of the planetary society. The study concludes with an analysis of new trends in the formation of the ontological unity of the planetary community, the formation of neo-cosmopolitanism and cosmopolitan democracy. It is intended for specialists - philosophers, sociologists, political scientists, cultural scientists, students of higher education, graduate students, all those who are interested in socio-philosophical problems of our time.
 • Документ
  Системна інженерія пакувальних машин-автоматів
  (2023) Гавва, Олександр Миколайович; Кривопляс-Володіна, Людмила Олександрівна; Токарчук, Сергій Володимирович; Марцинкевич, Леся Валентинівна; Гавва, Олександр Олександрович
  Наведено основні методологічні підходи системної інженерії пакувальних машин-автоматів, які включають декомпозицію технологічних схем пакування продуктів із врахуванням часових і просторових ознак, морфологічний аналіз і синтез структури машин і їх основних функціонально- мехатронних модулів, багатокритеріальний і багатопараметричний синтез типових функціональних модулів, результати імітаційного моделювання роботи типових функціональних модулів, аналіз фізичного моделювання операцій пакування на пілотних зразках типових функціональних модулів та алгоритм функціонально-орієнтованого проєктування пакувальних машин- автоматів із врахуванням замкнених технологій виробництва. Монографія корисна науковим працівникам, конструкторам та інженерно-технічним фахівцям, що працюють у сфері пакувального машинобудування й технічного обслуговування пакувальних машин, а також аспірантам і студентам вищих навчальних закладів. Видано в авторській редакції. The main methodological approaches of system engineering are presented of automatic packaging machines, which include the decomposition of technological schemes of product packaging, taking into account temporal and spatial features, morphological analysis and synthesis of the structure of machines and their main functional mechatronic modules, multi criteria and multi-parameter synthesis of typical functional modules, results of simulation modeling operation of typical functional modules, analysis of physical modeling of packaging operations on pilot samples of typical functional modules and an algorithm for functionally oriented design of packaging machines machines, taking into account closed production technologies. The monograph is useful for researchers, designers and and engineering specialists working in the field of packaging engineering and maintenance of packaging machines, as well as graduate students and students of higher education institutions. Published in the author's edition.
 • Документ
  Кріоушкодження та кріозахист у холодових технологіях. Розділ 1 "Наукові та практичні передумови отримання швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів підвищеної біологічної цінності"
  (2022) Сімахіна, Галина Олександрівна; Кочубей-Литвиненко, Оксана Валер'янівна; Науменко, Наталія Валентинівна; Камінська (Халапсіна), Світлана Владиславівна
  Теоретичний аналіз літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів за даним напрямом роботи, результати власних досліджень дали можливість оцінити плодово-ягідну сировину на якісно новому рівні як основного джерела необхідних для організму людини біологічно активних речовин; обґрунтувати актуальність вдосконалення способів її перероблення, зокрема консервування з використанням низьких температур; визначити напрями подальших досліджень. The theoretical abalysis of literary sources by Ukrainian and foreign scientists in the outlined trend of work, and alongside the results of our own researches allowed us to evaluate the fruit and berry raw materials on the qualitatively new level as the main source of substances necessary for human body; thence. the topicality of improvement of the ways to process it, particularly with usage of low temperatures, was formulated and the trends of further researches are highlighted.
 • Документ
  Алкогольні напої - досвід поколінь
  (2022-01-13) Шиян, Петро Леонідович; Сосницький, Віталій Володимирович; Шевченко, Олександр Юхимович; Кириленко, Роман Григорович
  Книга про виноробство та винокуріння від старовинних часів до сучасності, досвід, традиції та рецептури виготовлення високоякісних алкогольних напоїв. Наведені оригінальні технології та обладнання для виготовлення широкого спектра алкогольних напоїв і харчового спирту в домашніх умовах, умовах фермерських господарств та готельно-ресторанних комплексів. Книга розрахована на широкий загал фахівців, шанувальників високоякісних напоїв, які хотіли б удосконалити власну майстерність, студентів коледжів і вузів харчового спрямування, в т.ч. тих, хто навчається за освітніми програмами «Технології продуктів бродіння і виноробства», «Готельна і ресторанна справа», «Туризмознавство», «Технології в ресторанному господарстві», «Технології харчування» тощо. Рекомендована Вченою радою Національного університету харчових технологій (Протокол №9 від 28.04.2022).
 • Документ
  Сучасний стан та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України
  (2021) Безуглий, А. О.; Бібик, Ю. М.; Білаш, С. В.; Гаряга, Л. О.; Демчишак, Н. Б.; Заяць, Тетяна Анатоліївна; Концева, В. В.; Кожушко, О. В.; Колесник, С-В. П.; Литвиненко, А. В; Максименко, Д. В.; Пєтухова, Ольга Михайлівна
  У колективній монографії представлено дослідження фінансово-управлінської основи розвитку територіальних громад; економічної політики держави; трансформації фінансового ринку; фінансово-правових аспектів та перспективи розвитку ринку віртуальних активів; домінуючих перспектив та стратегічних напрямків розвитку страхового ринку; оцінки фінансової спроможності дорожніх підприємств при проведенні процедури закупівлі; аудиту фінансових результатів діяльності підприємства; управління оборотними активами підприємства.
 • Документ
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького : столітня історія
  (2021) Масненко, Віталій Васильович; Драч, Оксана Олександрівна; Івангородський, Костянтин Васильович; Касян, Андрій Іванович; Корновенко, Сергій Валерійович; Мазур, Оксана Олександрівна; Михайлюк, Юрій Миколайович; Поліщук, Володимир Трохимович; Присяжнюк, Юрій Петрович; Силка, Оксана Захарівна; Синявська, Лариса Іванівна; Чабан Анатолій Юзефович
  У монографії на основі полідисциплінарного підходу досліджено основні віхи столітньої історії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького – провідного закладу вищої освіти на Черкащині. Діяльність університету розглянута як невіддільна складова інтелектуальної, культурної і духовної історії України. Відображена роль закладу в соціально-економічних і політичних змінах, що відбувалися на українських теренах, з особливою увагою на становлення української нації і державності. Показана трансформація педінституту в багатопрофільний університет. Зокрема – зміна статусу закладу, його керівництво, структура, підрозділи, кадровий склад, освітній процес, наукові школи, профспілкові, наукові, студентські організації, мистецькі колективи, спортивні досягнення, міжнародні зв’язки. Викладацький та студентський колектив університету представлені як соціум, що саморозвивається й трансформується відповідно до зміни суспільно-політичних і соціально-економічних умов.
 • Документ
  Ефект Ж. Губера (лабіринти наукового пошуку)
  (2020) Сільвестров, Антон Миколайович; Зіменков, Дмитро Костянтинович
  Розглянуто в історичному аспекті процес наукового пошуку в проблемі пояснення фізичного явища, яке виявив в 1951 році і використав для практичного застосування австрійський інженер Ж. Губер. Однак ні він, ні інші вчені до 2018 року не змогли дати теоретично обґрунтоване пояснення цього ефекту. В монографії подано детальний огляд проведених за цей період дослід жень ефекту Ж. Губера різними вченими, на основі яких авторам цієї монографії вдалося отримати чітке теоретичне пояснення і експериментальне під твердження теоретичного пояснення.
 • Документ
  Метафоричні підходи до менеджменту організацій в процесі розвитку та управління змінами: управлінські теорії та практика
  (2020) Стахурська, Світлана Антонівна
  Розглядається використання метафоричного підходу в практиці менеджменту організацій при здійсненні змін та розвитку. Метафори пропонується використовувати на різних етапах управлінської діяльності: і при діагностиці, і при розробленні стратегії, і на кожному етапі здійснення змін. The use of a metaphorical approach in the practice of organization management in the implementation of change and development is considered. Metaphors are proposed to be used at different stages of management: in the diagnosis, and in the development of strategy, and at each stage of change.
 • Документ
  Перспективные тренды развития науки: техника и технологии
  (2016) Львович, Игорь Яковлевич; Некрасов, Валерий Александрович; Преображенский, Андрей Петрович; Чопоров, Олег Николаевич; Бобось, Александр Леонидович; Абрамова, Людмила Сергеевна; Антоненко, Артем Васильевич; Бондаренко, Александр Валентинович; Бровенко, Татьяна Викторовна; Копей, Богдан Владимирович; Птица, Геннадий Григорьевич; Бородин, Андрей Викторович; Федоляк, Нелля Васильевна; Довга (Козачишена), Алена Александровна; Лифиренко, Елена Сергеевна; Лях, Михаил Михайлович; Мыхайлык, Валентин Сергеевич; Стукальська (Іванова), Наталія Миколаївна
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти створення соусів з біологічно активними компонентами як продукту функціонального призначення, що підтверджено соціально-економічною ефективністю та конкурентопридатністю.Theoretical and practical aspects of creating sauces with biologically active components as a product of functional purpose, which is confirmed by socio-economic efficiency and competitiveness
 • Документ
  Стратегія забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки: теорія та практика
  (2016) Бурлуцька, Світлана Владиславівна
  В межах сучасної системної парадигми показано сутність, особливості формування та сучасний стан забезпечення сталого розвитку в Україні. Викладено теоретичні особливості дослідження національних соціально-економічних систем як базового суб’єкта реалізації державного політики. На підставі значного масиву статистичних даних показано особливості реалізації стратегії сталого розвитку в регіональному зрізі та на національному рівні. Визначено концептуальні підходи до формування пружних стратегій забезпечення сталого розвитку. Обґрунтована їх соціально – економічна доцільність та дієвість.
 • Документ
  Образи його серця… Формозмістові домінанти пісенної лірики Стінга. Розділ 1. Еволюція змістових параметрів пісенної лірики Стінга
  (2019) Науменко, Наталія Валентинівна
  Ця монографія – перше в українському літературознавстві комплексне дослідження пісенної лірики Стінга (Гордона Метью Самнера). Авторка приділяє увагу змістовим (тематика, ідея, проблематика) та формотворчим (жанрові та просодичні характеристики, образи, мовні засоби, інтертекстуальні елементи) чинникам віршованого тексту. До наукової парадигми дослідження взято особливості виконавської майстерності та композиторського стилю співака, які увиразнюють риси поетики вірша. This monograph is the first complex research of works by Sting (Gordon Matthew Sumner) ever accomplished in Ukrainian literary studies. The author of this monograph paid attention to sensual (theme, idea, problem) and formal (generic and prosodic characteristics, imagery, linguistic means, intertextual elements) factors of a verse work. The scientific paradigm also included the specific traits of the singer’s performance mastery and composing style, which emphasize the main features of the lyrics.
 • Документ
  Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та механізм її правового забезпечення
  (2018) Андрощук, Георгій Олександрович; Борко, Юлія Леонідівна; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Орлюк, Олена Павлівна; Ревуцький, С. Ф.
  Розкрито теоретико-концептуальні засади економічної глобалізації з позиції інноваційно-інтелектуального розвитку та її вплив на побудову національної політики становлення інтелектуального капіталу в цивілізаційному постіндустріальному середовищі, поглиблення інтеграційних і трансформаційних процесів у науково-технічній та науково-виробничій сфері. Розглянуто напрями розвитку інтелектуального капіталу під впливом економічної глобалізації та стратегії економіко-правової перспективи інноваційно-інтелектуальних процесів зростання в умовах локальної економічної глобалізації. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів, викладачів юридичних і економічних спеціальностей, які пов'язані з дослідженнями у сфері інноваційної та інтелектуальної власності.
 • Документ
  Теоретичні засади правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні
  (2015) Гуткевич, Світлана Олександрівна; Веклич, Владислав Олександрович; Оніщенко, Ірина Григорівна; Сидоренко, Павло Олександрович; Тараненко, Ганна Геннадіївна; Занозовська, Оксана Григорівна
  У монографії подано теоретичні відомості щодо правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Розглянуто його умови та особливості. Особливістю дослідження є те, що при розгляді правового регулювання інвестиційної діяльності автори виходили з сучасного розуміння його економічної сутності. Також закцентовано увагу на об’єктах і суб’єктах інвестування, механізмі регулювання інвестиційної діяльності, зокрема її правовому аспекті. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, котрі вивчають інвестиційну діяльність або проблеми правового регулювання у відповідній сфері. This monograph contains theoretical information on the legal regulations of investment activities considering its terms and features in Ukraine. The peculiarity of the research is that considering the legal regulation of investment activity authors based it on the understanding of modern economic entity. Also special attention was paid to the objects and subjects of investment, the mechanism of regulation of investment activity, including its legal aspect. The publication is intended for researchers, teachers, students, who are studying or investment problems of legal regulation in this area.
 • Документ
  Культурна політика сучасної України
  (2016) Саракун, Лариса Петрівна
  У монографії розкрито сутнісні складові культурної політики, її пріоритети та шляхи реалізації у предметному полі соціальної філософії. Всебічно проаналізовано механізми взаємодії держави й культури в контексті трансформаційних процесів. Розглянуто основні вектори державної культурної політики й оптимальна її модель на етапі модернізаційнотранзитивних змін в Україні. The monograph reveals the essential components of cultural policy, its priorities and pathsrealization in the subject field of social philosophy. The mechanisms of interaction between the state and culture in the context of transformation processes are thoroughly analyzed. The main vectors of the state cultural policy and its optimal model at the stage of modernization of non-transatlantic changes in Ukraine are considered.
 • Документ
  Силова безпека підприємства: сутність, механізм забезпечення, світовий досвід
  (2018) Тертична, Любов Іванівна
  У розділі розкривається проблематика забезпечення силової безпеки підприємства, конкретизуються теоретичні основи та проблемні питання цього процесу. Обґрунтовано вибір параметрів щодо визначення рівня силової складової економічної безпеки підприємства. Розглянуто світовий досвід забезпечення силової безпезпеки підприємств. The section describes the problems on provision with company’s power security, concretizes the theoretical fundamentals and problematic issues of this process. It grounds the choice of parameters for definition of level in power component of company’s economic security. It considers the world experience in provision with company’s power security.
 • Документ
  Технології продуктів з модифікованим жировим складом: реалії та тенденції
  (2018) Савченко, Олександр Аркадійович; Грек, Олена Вікторівна; Петрина, Алла Богданівна; Топчій, Оксана Анатоліївна; Красуля, Олена Олександрівна
  В монографії узагальнені реалії та тенденції розроблення технологій продуктів із сировини тваринного походження з модифікованим складом. Наведена інформація щодо теоретичного підґрунтя удосконалення технологій молочних та м’ясних продуктів із рослинними жирами різної модифікації. Розглянута характеристика сучасного асортименту спредів, плавлених сирів та м’ясних паштетів. Описані інновації в технологіях продуктів з модифікованим жировим складом. Представлено сучасний підхід до подовження термінів зберігання виробів та удосконалення стадій виробництва. The monograph summarizes the realities and trends in the development of technology products from raw material of animal origin with a modified composition. The information on the theoretical basis of improvement of technologies of dairy and meat products with vegetable fats of various modifications is given. The characteristic of the modern assortment of spreads, melted cheese and meat pastes is considered. The innovations in the technology of products with modified fat composition are described. The modern approach to extending the terms of product storage and improvement of production stages is presented.
 • Документ
  Development of modeling theоretical studies on fractionating distillation parameters of natural sources of aroma
  (2018) Frolova, Natalia; Yushchenko (Gonchar), Natalia
  Ir this paper the results of theoretical justification of coherence of scuing model regimes of distillation of essential oils into separate aroma fractions, w hich arc highly concentrated flavors of long-term storage, arc represented. High-performance essential oils distillation requires adherence to strict ptocess condition», cnicial for regulating fraction's aroma. Complexity in determining of such regimes consist in duration of experimental cistillations with mentioned essential oils expenses.Theoretical modelling of distillation parameters provides, though real deflations. development of set fraction’s aroma on account of collecting key aromatic components and a number of others, similar to the ley ones in ftgitivcncss and boiling point, into a separate fraction.To nxtdcl regimes of essential oil fraction distillation valid Tboil of essential oils components at ambient pressure, equilibrium picssurcs of essential oils distillation, value of relative faptiveness of a. as ratio of ptcssurcs at a constant temperature, are attributed A mint nun number of theoretically perfect plates and operating reflux ratio were taken into account.Fraction distillation doesn’t ruin natural structural bond of essential oils compounds, preserves their biologic ability. Combining fractions of one essential oil or various ones by the determined moss ratios provides nunerous variants of natural flavors for usage in food, in parti.-ular dairy industry.
 • Документ
  Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів
  (2015) Говорушко, Тамара Андріївна; Мартиненко, Василь Петрович; Сілакова, Ганна Віталіївна; Климаш, Наталія Іванівна
  Досліджено теоретичні основи сутності фінансового механізму підприємств харчової промисловості. Розкрито хронологію розвитку наукової думки щодо сутності, мети і місця фінансового планування в системі управління підприємством. Висвітлено сутність індикативного фінансового планування і запропоновано авторський підхід до його запровадження на підприємствах харчової промисловості. Проведено оцінку ефективності функціонування фінансового механізму підприємств харчової промисловості. The theoretical foundations of the essence of the financial mechanism of food industry enterprises are investigated. The chronology of the development of scientific thought about the essence, goals and place of financial planning in the enterprise management system is revealed. The essence of indicative financial planning is highlighted and the author's approach to the project implementation at the food industry enterprises isoffered. The efficiency of the financial mechanism of food industry enterprises was assessed