Апарат для вирощування аеробних мікроорганізмів (Патент на корисну модель № 147214)

Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Апарат для вирощування аеробних мікроорганізмів складається з циліндричного корпусу, аераційної барботажної системи з магістральним повітроводом, сорочки охолодження, витяжної труби з герметичною засувкою, механізмом її приводу і датчиком максимального рівня пінної фракції, патрубків підведення живлення і відведення культурального середовища. Аераційна барботажна система обладнана трубопроводом з'єднання магістрального повітроводу з надрідинним об'ємом апарата, запірною арматурою і контролером інформаційного зв'язку і керування запірною арматурою, механізмом приводу засувки і датчиком максимального рівня пінної фракції. The apparatus for the cultivation of aerobic microorganisms consists of a cylindrical body, an aeration bubble system with a main air duct, a cooling jacket, an exhaust pipe with a hermetic valve, its drive mechanism and a sensor for the maximum level of the foam fraction, nozzles for feeding and draining the culture medium. The aeration bubbling system is equipped with a pipeline connecting the main air duct with the superfluid volume of the device, a shut-off valve and a controller of information communication and control of the valve valve, a valve drive mechanism and a sensor of the maximum level of the foam fraction.

Опис

Ключові слова

апарат, аеробні мікроорганізми, барботажна система, культуральне середовище, apparatus, aerobic microorganisms, bubbling system, cultural environment, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент 147214 UA, МПК C12M 1/02 (2006.01) C12M 1/04 (2006.01) C12M 1/21 (2006.01) Апарат для вирощування аеробних мікроорганізмів / Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Васильківськтй К. В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 202006919 ; заявл.28.10.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16, 2021 р.

Зібрання