Спосіб виробництва технічних рідин в процесі брагоректифікації (Патент на винахід № 72066)

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою удосконалений спосіб виробництва продукції різного цільового призначення при виготовленні спирту етилового шляхом зміни параметрів технологічних операцій та зв'язків між ними. An invention behaves to a spirit industry and is the improved method of production of goods of the different having a special purpose setting at the receipt of alcohol ethyl by the change of parameters of technological operations and connections between them.

Опис

Ключові слова

бражна, ректифікаційна, епюраційна колони, дефлегматори, конденсатори, флегма, денатуруючі добавки, beer, rectification, epuration columns, refluxers, condensers, phlegma, denaturant additions, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 72066 UA, МПК 7 С12РЗ/00 Спосіб виробництва технічних рідин в процесі брагоректифікації /Жолнер І. Д., Сосницький В. В., Олійнічук С. Т., Міхненко Є. О., Міщенко О. С., Кизюн Г. О., Українець А. І., Шиян П. Л., Пашков В. І., Сизько В. Б. ; заявник і патентовласник Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Інтермаш". — № u20041008020 ; заявл. 04.10.2004 ; опубл. 17.01.2005, Бюл. № 1, 2005 р.

Зібрання