Методика безаварійної роботи підприємства з використанням ризик-орієнтовного підходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-05

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто питання створення безпечних і безаварійних умов праці. Це досягається шляхом впровадження найкращих світових практик в інтегровані системи управління промисловим підприємством на основі міжнародних стандартів з менеджменту ризику. Для дослідження ризику в області промислової безпеки та охорони праці використовують метод HAZOP (Hazard and Operability Stud) – дослідження небезпек та працездатності. Це якісний метод оцінення, метою якого є ідентифікація небезпек (відмов елементів системи), а також їх причин та наслідків. Процес оцінки проводиться шляхом умовного подрібнення дослідної системи на складові частини (підсистеми, елементи, компоненти, вузли) та їх подальший аналіз з метою визначення можливого стану відхилення системи в умовах впливу тих чи інших небезпечних факторів, номенклатури таких факторів, а також ймовірності виникнення відповідних небажаних наслідків. The paper considers the creation of safe and non-hazardous working conditions. This is achieved through the implementation of best international practices in integrated industrial management systems based on international risk management standards. HAZOP (Hazard and Operability Stud) - the study of hazards and disability - is used to study the risk in industrial safety and occupational safety. This is a qualitative assessment method whose purpose is to identify the hazards (failures of system elements), as well as their causes and consequences. The evaluation process is carried out by conditional shredding of the experimental system into component parts (subsystems, elements, components, nodes) and their subsequent analysis in order to determine the possible state of the system deviation under the influence of certain hazardous factors, the nomenclature of such factors, as well as the probability of occurrence of the corresponding undesirable consequences.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, ризик, risk, управління, management, безаварійна робота, non-hazardous working, HAZOP, підприємство, enterprise

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Методика безаварійної роботи підприємства з використанням ризик-орієнтовного підходу / Н. В. Володченкова, Н. В. Романенко // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : зб. мат. вісімнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), 15-16 травня 2018 р., м. Київ, – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С.40-43.