Ножова дробарка для подрібнення полімерних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ножова дробарка для подрібнення полімерних виробів, що містить розбірний корпус з розміщеним в середині нього ротором з руйнівним механізмом та вертикальний завантажувальний бункер, розташований у верхній частині корпусу, патрубок для виходу подрібненого матеріалу, який відрізняється тим, що встановлений другий горизонтальний завантажувальний бункер, між вертикальним і горизонтальним бункерами та корпусом встановлені захисні заслінки, на роторі, встановленому співвісно корпусу, закріплені пили з великою кількістю зубів, між якими встановлені дистанційні втулки, на верхній частині корпусу діаметрально одне до одного закріплені контрножі, які встановлені під кутом до дотичної кола, яке обмежує пили центрального ротора, а з боку в нижній частині корпуса розташований з можливістю рухатись угору та униз механізм з додатковими контрножами,які закріплені на валу по довжині корпуса дробарки, причому відстань між цими контрножами дорівнює відстані між пилами, а товщина їх менша товщини дистанційних втулок центрального ротора, кожен додатковий контрніж виконаний у вигляді пластини, кінець якої повернутий до довжини під гострим кутом, має загострений кінець та направлений на зустріч при обертанні до набірних пил та має можливість входити між ними, досягаючи дистанційних втулок. A knife grinder for crushing polymer products containing a collapsible housing with a damaged mechanism inside the rotor and a vertical loading hopper located in the upper part of the housing, a nozzle for the output of the crushed material, characterized in that a second horizontal loading hopper is installed between the vertical and horizontal bunkers and the case are installed protective flaps, on the rotor, mounted coaxial body, secured saws with a large number of teeth, between which in Reinforced remote bushings, on the upper part of the housing are mounted diametrically to each other counter-units, which are mounted at an angle to the tapered circle, which restricts the central rotor's saws, and from the bottom in the case is equipped with the ability to move up and down the mechanism with additional counter-bars fixed on the shaft along the length of the crusher housing, and the distance between these counter-hangers is equal to the distance between the saws, and their thickness is less than the thickness of the central rotor's remote housings, each additional contrination is made in the form the plate whose end is rotated to a length at an acute angle, has a sharpened end and is aimed at meeting when rotated to the set dust and has the ability to enter between them, reaching the distance bushings.

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, корисна модель, дробарка, полімер, подрібнення, полезная модель, дробилка, полимер, измельчение, useful model, crusher, polymer, crushing

Бібліографічний опис

Патент 94592 UA, МПК В02С 2/00 (2014.01) Ножова дробарка для подрібнення полімерних виробів / Якимчук М. В., Іванова Л. І., Журибеда О. М., Горчаков О. І.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u2014 04009; заявл.14.04.2014; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22, 2014 р.

Зібрання