Синтез модального керування лінійною системою для заданої LМІ-області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-11-22

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено розв’язок задачі побудови модальних регуляторів для лінійних багатовимірних систем, що забезпечують D-стійкість (асимптотичну стійкість) об’єкта керування. Описані методи розв’язання не тільки прямої задачі модального керування, але й інших задач модального регулювання, в яких вимога точного розміщення коренів у лівій комплексній півплощині вже не накладається, а потрібна лише їх приналежність до заданих областей. The solution of the problem of constructing modal regulators for linear multidimensional systems providing D-stability (asymptotic stability) of the control object is given. The described methods for solving the problem not only of direct modal control, but other tasks modal regulations, which demand precise placing the roots in the left half-plane complex is not applied, and only need their belonging to given areas.

Опис

Ключові слова

модальне керування, регулятори, D-стійкість, спостерігачі Луенбергера, лінійні матричні нерівності, кронекеровий добуток матриць, modal control, regulators, D-stability, Luenberger observers, linear matrix inequalities, matrix kronecker product, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М.Синтез модального керування лінійною системою для заданої LMI-області / В. Зайко, Б. М. Гончаренко // Сучасн. методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 38 – 39