Спосіб введення відходів переробки ефіроолійної сировини до складу кормів (Патент на корисну модель № 72053)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на корисну модель. В основу корисної моделі покладено удосконалення способу введення відходів переробки ефіроолійної сировини до складу кормів, що дозволяє знизити енергоємність технологічного процесу та зменшити ризики при відгодівлі тварин. Utility model patent. At the heart of utility model is improving of the method of the fuel-processing ethereality feedstock introduction into feeds that allows to reduce the energy intensity of the process and to decrease risks when fattening the animals.

Опис

Ключові слова

водні розчини, екстракція, ефіроолійна сировина, aqueous solutions, extraction, ethereality feedstock, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Патент 72053 UA, МПК А 23 К 1/16 (2006) Спосіб введення відходів переробки ефіроолійної сировини до складу кормів / Євтушенко О. О., Шаповаленко О. І., Почеп В. А. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201114498; заявл. 07.12.2011; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15, 2012 р.

Зібрання