Вакуум-апарат для кристалізації цукрози з цукровмісних розчинів (Патент на винахід № 87618)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вакуум-апарат для кристалізації цукрози з цукровмісних розчинів, який включає вертикальний циліндричний корпус, вбудовану трубчасту гріючу камеру з центральною циркуляційною трубою та закріплений на вертикальному валу шестилопатевий циркулятор, який відрізняється тим, що вбудована гріюча камера має конічну верхню трубчасту решітку і конічну центральну циркуляційну трубу. Vacuum apparatus for crystallization of sucrose from sugar-containing solution comprising a vertical cylindrical enclosure, built-in tubular heating chamber to the central circulation pipe and mounted on a vertical shaft shestilopatevy circulator, which is characterized in that the built-in heating chamber has a conical tubular upper grille and a tapered central circulation pipe.

Опис

Ключові слова

бурякоцукрове виробництво, вакуум-апарат, кристалізація, цукроза, гріюча камера, циркуляційна труба, циркулятор, трубчаста решітка, sugar beet production, vacuum apparatus, crystallization, sucrose, heating chamber circulation pipe, circulator, tubular grille

Бібліографічний опис

Пат. 87618 Україна, МПК С 13 D 1/00. Вакуум-апарат для кристалізації цукрози з цукровмісних розчинів / Клименко Л. С., Савич А. Н., Шерстюк Ю. В., Ремех О. О., Дубовець О. В., Моргун Т. І., Тягун Г. В., заявник та патентовласник НУХТ. - № а 2008 01889 ; заявл. 13.02.2008 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14.

Зібрання