Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Видання містить матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти». На конференції розглянуті сучасні математичні методи в інженерних задачах, сучасні проблеми фізики та нові методи їх досліджень, а також методичні проблеми викладання фізики та математичних дисциплін у вищій школі. У матеріалах висвітлено шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу й вплив новітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців. The publication contains materials of the All-Ukrainian scientific and methodological Internet conference "Actual Scientific and Methodological Problems of Physics and Mathematics in Higher Education Institutions." The conference discusses modern mathematical methods in engineering problems, modern .problems of physics and new methods for their study, as well as methodological problems of teaching physics and mathematical disciplines at the university. The materials highlight the ways and methods of intensifying the educational process and the impact of the latest scientific developments on the formation of future specialists.

Опис

Ключові слова

фізична освіта, математичні методи, інженерні задачі, математична освіта, проблеми фізики, physical education, mathematical methods, engineering problems, mathematical education, problems of physics

Бібліографічний опис

Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., 26-27 травня 2020 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2020. – 187 c.

Зібрання