Робастне керування лінійним об'єктом з запізнюванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянута задача синтезу робастної оптимальної системи, що знаходиться під впливом збурень невідомої природи, в умовах запізнювання при інтегрально-квадратичному критерії оптимальності, коли матриці є постійними. Тут Q і R – додатно визначені (n×n) – і (r×r) – матриці відповідно. Необхідно знайти керування із зворотним зв’язком, при якому замкнута система є асимптотично стійкою і критерій оптимальності приймає мінімальне значення. Це стаціонарна задача. The problem of optimal synthesis of robust system that is influenced by perturbations of unknown nature, in terms of delay in the integral-square optimality criteria when the matrix is constant. Here, Q and R–positively identified (n × n) – and (r × r) – Matrix respectively. Need to find a control loop in which the closed system is asymptotically stable and optimality criterion takes a minimum value. This fixed the problem.

Опис

Ключові слова

робастність, лінійність, динамічна система, запізнювання, robustness, linearity, dynamic system, delay, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Ю. М. Робастне керування лінійним об'єктом з запізнюванням / Ю. М. Гончаренко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 31.