Методичні підходи до формування системи управління якістю на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Система управління якістю повинна мати конкретне призначення і відповідно містити цільові функції, що задають характер взаємодії всіх її елементів. При їх реалізації в системі управління якістю можна виділити об’єкт управління (управляючу підсистему) і суб’єкт управління (систему управління), між якими повинен бути прямий (від суб’єкта до об’єкта – управляюча інформація і вплив) та зворотній (від об’єкта до суб’єкта – інформація про стан об’єкта) канали зв’язку. Control system by quality must have the concrete setting and accordingly to contain objective functions which set character of co-operation of all its elements. During their realization in control system by quality it is possible to select management (upravlyayuchu subsystem) object and subject managements (control system) between which must be direct (from a subject to the object is upravlyayucha information and influence) and to reverse (from an object to the subject is state information object) ductings of connection.

Опис

Ключові слова

якість, якість продукції, підприємство, хлібопекарська галузь, показники, внутрішні фактори, ефективність, quality, quality of products, enterprise, bakery sector, indexes, internal factors, efficiency, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Методичні підходи до формування системи управління якістю на підприємстві / Ю. Л. Труш // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 16-17 лютого 2012 р.: Тези доповідей. – К.: НУХТ, 2012. – С. 153.