Комерційна діяльність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В конспекті лекцій представлений навчальний матеріал дисципліни «Комерційна діяльність». Завданням курсу є надання теоретичних знань та практичних навичок щодо організації комерційної діяльності на підприємстві; оформлення комерційних договірних відносин; здійснення комерційної діяльності на промисловому ринку, ринках товарів та послуг, нерухомості, цінних паперів, інтелектуальних продуктів та інформаційних технологій. In Lecture notes presented course material subject "Commercial Activity". The aim of the course is to provide theoretical knowledge and practical skills in business organizations in the enterprise, design of commercial contractual relationships; commercial activity in the industrial market, markets for goods and services, real estate, securities, intellectual products and information technology.

Опис

Ключові слова

комерція, commerce, оптовий продаж, wholesale, роздрібний продаж, retail, посередники, intermediaries, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Комерційна діяльність : конспект лекцій для студ. напряму 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво» всіх форм навчання / І. О. Сінгаєвський, С. Б. Розумей, Т. В. Гаврилова, Н. П. Скригун. – Київ : НУХТ, 2009.– 99 с.