Рекламний менеджмент

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В конспекті лекцій представлений навчальний матеріал дисципліни «Рекламний менеджмент». Мета дисципліни – оволодіння теоретичними основами рекламування продукції (робіт, послуг), відповідними знаннями та навичками ефективного процесу рекламування, обґрунтованого менеджменту рекламної діяльності на основі використання сучасних методів та інструментів впливу на споживачів, формування рекламних витрат. In Lecture notes presented course material subject "Advertising Management". The purpose of discipline - the mastery of theoretical Fundamentals of goods (works, services) appropriate knowledge and skills of an effective process of advertising, sound management of promotional activities through the use of modern techniques and instruments impact on consumers, the formation of ad spending.

Опис

Ключові слова

реклама, advertising, брендинг, branding, засоби масової інформації, media, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Рекламний менеджмент : конспект лекцій для студ. спеціальностей 8.050108 «Маркетинг», 8.050113 «Комерційна діяльність» всіх форм навч. / Н. П.Скригун, С. Б. Розумей, О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова. – К. : НУХТ, 2010. – 102 с.