Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств на сучасному етапі розвитку ринкових відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено формування джерел фінансування інвестицій в сучасних умовах господарювання. Виявлено особливості самофінансування та позикового фінансування підприємств України. Formation of funding investment in today's economy. The features of self-financing and debt financing of Ukraine.

Опис

Ключові слова

інвестиції, джерела фінансування, інвестиційна діяльність, самофінансування, кафедра фінансів, investments, sources of funding, investment activities, self-financing, credit

Бібліографічний опис

Сілакова, Г. В. Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств на сучасному етапі розвитку ринкових відносин / Г. В. Сілакова //[«Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на промислових підприємствах»], (Київ, 23–24 берез. 2006 р.) : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, М-во агропром. політики України, Нац. ун-т харч. технологій. – К. : НУХТ, 2006. – 31 с.